§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Monitor Polski

M.P.2014.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2013 r. poz. 363).