Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

Monitor Polski

M.P.2005.10.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 6, poz. 113).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

§  1.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426), do spraw:
1)
kultury fizycznej i sportu;
2)
oświaty i wychowania;
3)
szkolnictwa wyższego.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Sportu Powszechnego;
2)
Departament Strategii Rozwoju Sportu;
3)
Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego;
4)
Departament Wychowania i Profilaktyki Społecznej;
5)
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
6)
Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;
7)
Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli;
8)
Departament Szkolnictwa Wyższego;
9)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
10)
Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych;
11)
Departament Ekonomiczny;
12)
Departament Prawny;
13)
Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
14)
Biuro Młodzieży;
15)
Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
16)
Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;
17)
Biuro Dyrektora Generalnego;
18)
Biuro Kadr i Szkolenia;
19)
Biuro Komunikacji Społecznej;
20)
Biuro Administracyjne;
21)
Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
22)
Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
§  3.
Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu kultura fizyczna i sport:
a)
Departament Sportu Powszechnego,
b)
Departament Strategii Rozwoju Sportu;
2)
w zakresie działu oświata i wychowanie:
a)
Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego,
b)
Departament Wychowania i Profilaktyki Społecznej,
c)
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
d)
Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli,
e)
Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli,
f)
Biuro Młodzieży;
3)
w zakresie działu szkolnictwo wyższe:
a)
Departament Szkolnictwa Wyższego,
b)
Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
c)
Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
§  4.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.