§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

Monitor Polski

M.P.2004.6.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2004 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.