Monitor Polski

M.P.2016.225

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. poz. 48).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§  1.  Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315), do spraw oświaty i wychowania.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczny;
2) Departament Funduszy Strukturalnych;
3) Departament Informacji i Promocji;
4) Departament Kształcenia Ogólnego;
5) Departament Podręczników, Programów i Innowacji;
6) Departament Prawny;
7) Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego;
8) Departament Współpracy Międzynarodowej;
9) Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
10) Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego;
11) Biuro Administracyjne;
12) Biuro Kontroli;
13) Biuro Organizacyjne;
14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.
§  3.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 33 z dnia 7 marca 2018 r. (M.P.2018.271) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2018 r.