Monitor Polski

M.P.2018.477

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. z 2017 r. poz. 765 i 1013).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§  1.  Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz.U. poz. 761), do spraw objętych działem informatyzacja.
§  2.  W skład Ministerstwa Cyfryzacji wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Ministra;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Cyberbezpieczeństwa;
4) Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji;
5) Departament Polityki Międzynarodowej;
6) Departament Prawny;
7) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych;
8) Departament Systemów Państwowych;
9) Departament Telekomunikacji;
10) Departament Zarządzania Danymi;
11) Biuro Analiz i Projektów Strategicznych;
12) Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:
1) Departament Cyberbezpieczeństwa;
2) Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji;
3) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych;
4) Departament Systemów Państwowych;
5) Departament Telekomunikacji;
6) Departament Zarządzania Danymi.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Cyfryzacji.