Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

Monitor Polski

M.P.2020.976

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. poz. 346).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1. 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1)
aktywa państwowe;
2)
gospodarka złożami kopalin;
3)
łączność.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2)
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3)
Departament Budżetu i Finansów;
4)
Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;
5)
Departament Górnictwa;
6)
Departament Komunikacji;
7)
Departament Kontroli i Audytu;
8)
Departament Łączności;
9)
Departament Nadzoru I;
10)
Departament Nadzoru II;
11)
Departament Prawny;
12)
Biuro Administracyjne;
13)
Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego;
14)
Biuro Dyrektora Generalnego;
15)
Biuro Kadr;
16)
Biuro Koordynacji Igrzysk Europejskich 2023;
17)
Biuro Ministra.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:
1)
Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2)
Departament Nadzoru I;
3)
Departament Nadzoru II;
4)
Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.
§  4. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.
§  5. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - łączność zapewnia w szczególności Departament Łączności.
§  6. 
Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.