Monitor Polski

M.P.1952.A-11.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 27 października 1951 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Przemysłu Włókien Łykowych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 38) oraz w związku z postanowieniem § 5 zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Włókiem Łykowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-11, poz. 113) nadaje się temu instytutowi statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSTYTUTU PRZEMYSŁU WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Instytut Przemysłu Włókien Łykowych, zwany dalej w skróceniu "instytutem", działa na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 38) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-11, poz. 113),
§  2. Siedzibą instytutu jest m. Poznań.
§  3. Instytut posiada osobowość prawną.
§  4. Zwierzchni nadzór nad instytutem sprawuje Minister Przemysłu Lekkiego, zwany dalej w skróceniu "Ministrem".
§  5. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem, zawierającym nazwę instytutu w otoku.
§  6. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i doświadczeń nad postępem technicznym i gospodarczym w dziedzinach:
1) doskonalenia produkcji roślin włóknodajnych i rozszerzenia krajowej bazy surowcowej;
2) wstępnej obróbki mechanicznej i chemicznej włókna;
3) wykorzystania odpadków i produktów ubocznych.

Rozdział  II.

Dyrektor - Rada Naukowa.

§  7.
1. Na czele instytutu stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością instytutu i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor zarządza instytutem przy pomocy dwóch zastępców. Zastępcy mają przydzielony sobie zakres prac, za który odpowiadają przed dyrektorem.
3. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister.
§  8. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac naukowo-badawczych i organizacyjno-administracyjnych instytutu;
2) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków instytutu;
3) przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia planów prac i preliminarzy dochodów i wydatków (pkt 2);
4) tworzenie w ramach instytutu - za zgodą Ministra - zakładów badawczych i doświadczalnych;
5) zwoływanie konferencji i zjazdów naukowych;
6) przedstawianie Ministrowi sprawozdań z działalności instytutu.
§  9. Przy instytucie działa Rada Naukowa.
§  10.
1. Rada Naukowa składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz dziewięciu członków, powoływanych przez Ministra na okres lat 3 spośród przedstawicieli nauki i znawców zagadnień, wchodzących w zakres działania instytutu.
2. Przewodniczący Rady i jego zastępca oraz członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Dyrektor i pracownicy instytutu nie mogą wchodzić w skład Rady.
§  11. Do zakresu działania Rady Naukowej należy:
1) inicjowanie prac naukowo-badawczych;
2) opiniowanie planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków instytutu;
3) wypowiadanie się w sprawach dotyczących organizacji instytutu;
4) rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Ministra lub na wniosek przewodniczącego Rady.
§  12.
1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Naukowej co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
3. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 2 przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
1) na żądanie Ministra;
2) na żądanie dyrektora instytutu;
3) na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady bierze udział dyrektor instytutu lub wyznaczony przez niego zastępca bez prawa brania udziału w głosowaniu.
§  13.
1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały Rady może uchylić Minister w całości lub części z urzędu lub na wniosek dyrektora instytutu.
§  14. Członkowie Rady Naukowej otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości określonej przez Ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rozdział  III.

Organizacja instytutu.

§  15.
1. Komórki organizacyjne instytutu dzielą się na naukowe i usługowe.
2. Komórki naukowe realizują zasadnicze zadania instytutu określone w § 6 statutu, a komórki usługowe wykonują funkcje pomocnicze w stosunku do komórek naukowych, w szczególności zaś załatwiają sprawy: personalne, budżetowo-rachunkowe i gospodarcze.
§  16.
1. Organizacja wewnętrzna instytutu jest następująca:
1) dyrektorowi instytutu podlegają bezpośrednio:
a) Dział Planowania,
b) Dział Personalny,
c) Dział Budżetowo-Rachunkowy,
d) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
2) zastępcy dyrektora do spraw naukowo-badawczych podlegają bezpośrednio:
a) Dział Dokumentacji,
b) Dział Opracowań Syntetycznych,
c) Zakład Roślin Włóknodajnych,
d) Zakład Surowców,
e) Zakład Technologii Chemicznej,
f) Zakład Mikrobiologii;
3) zastępcy dyrektora do spraw naukowo-technicznych podlegają bezpośrednio:
a) Dział Szkolenia Zawodowego,
b) Technik Inwestycji,
c) Inspektor Gospodarstw Rolnych,
d) Zakład Wstępnej Przeróbki,
e) Zakład Standaryzacji.
2. Instytut prowadzi następujące gospodarstwa doświadczalne:
1) gospodarstwo doświadczalne w Pętkowie, woj. poznańskie;
2) gospodarstwo doświadczalne w Wojciechowie, woj. opolskie.
§  17. Wszelkie zmiany struktury wewnętrznej instytutu mogą być przeprowadzane wyłącznie za zgodą Ministra w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Rozdział  IV.

Zasady gospodarki finansowej.

§  18. Ogół dochodów i wydatków instytutu objęty jest budżetem państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.
§  19.
1. Do składania w imieniu instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego zastępcy i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępcy dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3. Minister ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granice umocowania zastępców dyrektora i pełnomocników jak również może upoważnić dyrektora do samodzielnego składania oświadczeń w szczególnym zakresie.
§  20. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważniona i główny (starszy) księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.
§  21. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych instytutu.

Rozdział  V.

Likwidacja instytutu.

§  22. Likwidację instytutu zarządza Minister w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.