Monitor Polski

M.P.1953.A-1.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 1216
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1952 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Łączności.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) w brzmieniu art. 74 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Instytutowi Łączności, utworzonemu zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu łączności (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1261), nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Łączności (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1262).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Instytut Łączności, zwany dalej w skróceniu "Instytutem", utworzony zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1261), działa na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) w brzmieniu nadanym art. 74 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38).
§  2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.
§  3. Instytut posiada osobowość prawną.
§  4. Zwierzchni nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Poczt i Telegrafów, zwany dalej "Ministrem".
§  5. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem, zawierającym nazwę Instytutu w otoku.
§  6. Zadaniem Instytutu jest planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych teoretycznych i doświadczeń w zakresie urządzeń radio- i teletransmisyjnych celem podniesienia ich stanu technicznego oraz racjonalnego ich wykorzystania do potrzeb gospodarczych, administracyjnych i politycznych kraju, a w szczególności:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych, teoretycznych i doświadczalnych, w zakresie eksploatacji urządzeń radio- i teletransmisyjnych i podnoszenia ich stanu technicznego oraz nadzorowanie i koordynowanie tych prac za zgodą zainteresowanych ministrów;
2) śledzenie postępu nauki, techniki, telekomunikacji i metodyki pracy w innych krajach, a w szczególności w ZSRR i w krajach demokracji ludowej, oraz przystosowanie ich zdobyczy do własnych potrzeb;
3) prowadzenie prac badawczych, teoretycznych i doświadczalnych nad nowymi urządzeniami dla potrzeb teletransmisyjnych łącznie z opracowaniem modeli laboratoryjnych oraz wykonaniem pojedynczych egzemplarzy i małych serii;
4) współpraca z przemysłem przy opracowaniu warunków technicznych do produkcji urządzeń wykonywanych dla potrzeb telekomunikacji;
5) współpraca z wszystkimi ośrodkami krajowymi mającymi w eksploatacji urządzenia telekomunikacyjne i teletransmisyjne;
6) prowadzenie dokumentacji naukowej, dotyczącej zagadnień radio- i teletransmisyjnych;
7) popularyzowanie wiedzy radio- i telekomunikacyjnej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników przez organizowanie kursów, odczytów, wykładów, nawiązanie ścisłego kontaktu z pracownikami eksploatacyjnymi oraz otoczenie specjalną opieką ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości;
8) opracowywanie książek, pism, instrukcyj technicznych itp., które służyłyby jak najszerszym masom pracowników telekomunikacji.

Rozdział  II.

Dyrektor i Rada Naukowa.

§  7.
1. Na czele Instytutu stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością Instytutu i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców. Zastępcy mają przydzielony sobie zakres prac, za który odpowiadają przed dyrektorem.
3. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister.
4. Dyrektor lub zastępca dyrektora powinien być powołany spośród samodzielnych pracowników nauki.
§  8. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac naukowo-badawczych i organizacyjno-administracyjnych Instytutu;
2) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu;
3) przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia planów prac i preliminarzy dochodów i wydatków (pkt 2);
4) zwoływanie konferencji i zjazdów naukowych;
5) przedstawianie Ministrowi kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Instytutu.
§  9. Przy Instytucie działa Rada Naukowa.
§  10.
1. Rada Naukowa składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 8 członków powoływanych przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministrem Szkolnictwa Wyższego na okres 3 lat spośród przedstawicieli nauki i znawców zagadnień wchodzących w zakres działania Instytutu oraz organizacji pracowników telekomunikacyjnych.
2. Przewodniczący Rady i jego zastępca oraz członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji.
§  11. Do zakresu działania Rady Naukowej należy:
1) inicjowanie prac naukowo-badawczych;
2) opiniowanie planów, prac i preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu oraz ocena ich wykonania;
3) wypowiadanie się w sprawach dotyczących organizacji Instytutu;
4) rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Ministra lub na wniosek przewodniczącego Rady.
§  12.
1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Naukowej co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
3. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 2 przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
1) na żądanie Ministra;
2) na żądanie dyrektora Instytutu;
3) na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady bierze udział dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego zastępca.
§  13.
1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Minister może uchylić uchwałę Rady w całości lub części z urzędu lub na wniosek dyrektora Instytutu.
§  14. Członkowie Rady Naukowej otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości określonej przez Ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rozdział  III.

Organizacja Instytutu.

§  15.
1. Komórki organizacyjne Instytutu dzielą się na naukowe i usługowe.
2. Komórki naukowe realizują zasadnicze zadania Instytutu określone w § 6, komórki zaś usługowe wykonują funkcje pomocnicze w stosunku do komórek naukowych, a w szczególności załatwiają sprawy personalne, planowania, budżetowo-rachunkowe i gospodarcze.
§  16.
1. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Starszy Inspektor Kadr,

Kancelaria Tajna,

Dział Planowania,

Samodzielna Sekcja Budżetowo-Rachunkowa,

Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

Inżynier Normalizacji,

Inżynier do Spraw Wynalazczości,

Zakład Teletransmisji Przewodowej,

Zakład Kablowy,

Zakład Techniki Łączenia,

Zakład Urządzeń Zasilających,

Działowy Ośrodek Wydawniczy,

Warsztat Konstrukcyjny,

Zakład Radiokomunikacji,

Zakład Miernictwa,

Zakład Telewizji,

Zakład Elektroakustyki.

2. Działy i zakłady w zasadzie dzielą się na stanowiska pracy jedno- lub wieloosobowe.
3. Minister Poczt i Telegrafów za zgodą Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Państwowej Komisji Etatów może dokonać podziału działów i zakładów na sekcje lub pracownie.

Rozdział  IV.

Zasady gospodarki finansowej.

§  17. Ogół dochodów Instytutu objęty jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
§  18.
1. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego zastępca i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępca dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3. Minister ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granicę umocowania zastępców dyrektora i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrektora do samodzielnego składania oświadczeń w szczególnym zakresie.
§  19. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie dyrektor, lub osoba przez niego do tego upoważniona i starszy księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.
§  20. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie w granicach ich umocowania. Udzielanie pełnomocnictw następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Instytutu.

Rozdział  V.

Postanowienie końcowe.

§  21. Likwidacja Instytutu następuje na podstawie uchwały Rady Ministrów.