Monitor Polski

M.P.1952.A-66.1007

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1952 r.

UCHWAŁA NR 600
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1952 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Budownictwa Mieszkaniowego.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) w brzmieniu nadanym art. 74 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Nadaje się Instytutowi Budownictwa Mieszkaniowego, działającemu na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. w brzmieniu nadanym zarządzeniem Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 9 stycznia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-27, poz. 379), statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSTYTUTU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, zwany dalej w skróceniu "Instytutem", działa na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 5, poz. 38 i z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.
§  3. Instytut posiada osobowość prawną.
§  4. Zwierzchni nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Budownictwa Miast i Osiedli, zwany dalej w skróceniu "Ministrem".
§  5. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem zawierającym nazwę Instytutu w otoku.
§  6. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, mających na celu postęp techniczny, organizacyjny i ekonomiczny w budownictwie mieszkaniowym, w nawiązaniu do zadań narodowych planów gospodarczych, a w szczególności:
1) inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych dla planowania i programowania budownictwa;
2) programowanie i ekonomika zabudowy zespołów mieszkaniowych;
3) programowanie i opracowywanie budowlanych standardów mieszkaniowych i standardów urządzeń osiedlowych;
4) analiza projektów budynków mieszkalnych i ich zespołów wraz z budynkami usługowymi i urządzeniami osiedlowymi pod względem ekonomicznym, architektonicznym i konstrukcyjnym;
5) typizacja projektów i opracowywanie projektów typowych;
6) opracowywanie normatywów kosztorysowych;
7) badanie kosztów i inne zagadnienia ekonomiczne budownictwa mieszkaniowego;
8) opracowywanie wskaźników technicznych i techniczno-ekonomicznych dla budownictwa mieszkaniowego;
9) opracowywanie wyników prac naukowo-badawczych w formie projektów, instrukcji, zaleceń i norm;
10) publikowanie wyników prac Instytutu;
11) popularyzacja zagadnień budownictwa mieszkaniowego.

Rozdział  II.

Dyrektor i Rada Naukowa.

§  7.
1. Na czele Instytutu stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością Instytutu i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców. Zastępcy mają przydzielony sobie zakres prac, za który odpowiadają przed dyrektorem.
3. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister.
§  8. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac naukowo-badawczych i organizacyjno-administracyjnych Instytutu;
2) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu;
3) przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia planów prac i preliminarzy dochodów i wydatków;
4) zwoływanie konferencji i zjazdów naukowych;
5) przedstawianie Ministrowi sprawozdań z działalności Instytutu.
§  9. Przy Instytucie działa Rada Naukowa.
§  10.
1. Rada Naukowa składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 12 członków, powoływanych na okres 3 lat spośród przedstawicieli nauki i znawców zagadnień wchodzących w zakres działania Instytutu, Przewodniczącego, zastępcę i 11 członków powołuje Minister Budownictwa Miast i Osiedli, jednego członka – Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Budownictwa Miast i Osiedli.
2. Przewodniczący Rady i jego zastępca oraz członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Dyrektor i pracownicy Instytutu nie mogą wchodzić w skład Rady.
§  11. Do zakresu działania Rady Naukowej należy:
1) inicjowanie prac naukowo-badawczych;
2) opiniowanie planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu;
3) rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Ministra lub na wniosek przewodniczącego Rady.
§  12.
1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Naukowej co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
3. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 2 przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
1) na żądanie Ministra;
2) na żądanie dyrektora Instytutu;
3) na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady bierze udział dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego zastępca bez prawa głosowania.
§  13.
1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Minister może uchylić uchwały Rady w całości lub w części z urzędu lub na wniosek dyrektora Instytutu.
§  14. Członkowie Rady Naukowej otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości określonej przez Ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rozdział  III.

Organizacja Instytutu.

§  15.
1. Komórki organizacyjne Instytutu dzielą się na naukowe i usługowe.
2. Komórki naukowe realizują zasadnicze zadania Instytutu, określone w § 6 statutu, a komórki usługowe wykonują funkcje pomocnicze w stosunku do komórek naukowych, w szczególności zaś załatwiają sprawy personalne, budżetowo-rachunkowe i gospodarcze.
§  16.
1. Organizacja wewnętrzna Instytutu jest następująca:
1) dział planowania i dokumentacji naukowo-technicznej;
2) dział programowania i projektowania budynków mieszkalnych i usługowych;
3) dział badania kosztów budowy;
4) dział statystyki i ekonomiki budownictwa mieszkaniowego;
5) dział programowania i ekonomiki zespołów mieszkaniowych;
6) dział budżetowo-gospodarczy;
7) referat spraw personalnych.
2. W skład Instytutu wchodzą:
1) pracownia projektowa Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego oraz
2) pracownia normatywów kosztorysowych.
3. Działy dzielą się na stanowiska pracy, jedno- lub wieloosobowe; w razie zastosowania podziału działów na sekcje niezbędne jest uzyskanie na ten podział zgody Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, wyrażonej po porozumieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego i z Państwową Komisją Etatów.

Rozdział  IV.

Zasady gospodarki finansowej.

§  17.
1. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.
2. Pracownia projektowa może być prowadzona według zasad rozrachunku gospodarczego.
3. Pracownie normatywów kosztorysowych finansowane są ze środków specjalnych.
§  18.
1. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego zastępcy i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępcy dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3. Minister ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granice umocowania zastępcy dyrektora i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrektora do samodzielnego składania oświadczeń w szczególnym zakresie.
§  19. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważniona i główny (starszy) księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.
§  20. Do wykonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Instytutu.