Monitor Polski

M.P.2018.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) zarządza się, co następuje:
§  1.  Biuru Rzecznika Praw Pacjenta nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta (M.P. z 2015 r. poz. 650).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

§  1. 
1.  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, zwane dalej "biurem", jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz w przepisach odrębnych.
2.  Rzecznik Praw Pacjenta, zwany dalej "Rzecznikiem", kieruje biurem przy pomocy:
1) nie więcej niż dwóch zastępców, zwanych dalej "zastępcami Rzecznika";
2) dyrektora generalnego;
3) kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.
3.  Zakres zadań zastępców Rzecznika określa Rzecznik.
4.  Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników biura do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  2.  W czasie nieobecności Rzecznika pracą biura kieruje wskazany zastępca Rzecznika.
§  3. 
1.  W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Prawny;
2) Departament Postępowań Wyjaśniających;
3) Departament do spraw Zdrowia Psychicznego;
4) Departament Strategii i Działań Systemowych;
5) Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji;
6) Departament Organizacyjno-Administracyjny;
7) Departament Finansowy.
2.  Działalnością komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, kierują dyrektorzy samodzielnie lub przy pomocy zastępcy dyrektora.
3.  W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić wydziały.
4.  W Biurze mogą zostać utworzone stanowiska samodzielne do realizacji określonych zadań.
5.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.