Monitor Polski

M.P.2015.1055

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) zarządza się, co następuje:
§  1. Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§  1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej "Biurem", działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) oraz niniejszego statutu.
§  2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Rzecznikiem".
§  3.
1. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4.
2. Zakres zadań zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4, określa Rzecznik.
3. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.
§  4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;
2) Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego;
3) Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;
4) Wydział Administracyjno-Finansowy.
§  5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.
§  6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.
§  7. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.