Nadanie statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Monitor Polski

M.P.1957.81.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 24 września 1957 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163) oraz art. 1 ustawy z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych (Dz. U. Nr 58, poz. 400) zarządza się, co następuje:
Bibliotece Śląskiej w Katowicach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 października 1952 r. w sprawie nadania tymczasowego statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1496).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Biblioteka Śląska w Katowicach, zwana dalej w skróceniu "Biblioteką", utworzona śląską ustawą z dnia 11 marca 1936 r. (Dz. Ustaw Śląskich Nr 8, poz. 13), działa na podstawie przepisów dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2.
Biblioteka jest instytucją naukową w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), a to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie uznania za naukową Biblioteki Śląskiej w Katowicach (Dz. U. Nr 39, poz. 270).
§  2.
1.
Siedzibą Biblioteki jest m. Katowice.
2.
Biblioteka posiada oddział w Bytomiu.
§  3.
Nadzór nad Biblioteką sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
§  4.
Biblioteka ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem zawierającym nazwę Biblioteki w otoku.

II.

Zadania.

§  5.
1.
Do zadań Biblioteki należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie piśmiennictwa naukowego oraz literatury pięknej i innych dokumentów bibliotecznych, służących rozwojowi badań naukowych i twórczości narodowej oraz potrzebom kształcenia ogólnego i zawodowego.
2.
W szczególności do zadań Biblioteki należy:
1)
gromadzenie piśmiennictwa z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk społecznych;
2)
gromadzenie piśmiennictwa w języku polskim i w językach obcych, dotyczącego Śląska i jego udziału w rozwoju kultury i gospodarki narodowej;
3)
gromadzenie egzemplarzy regionalnej produkcji wydawniczej, dostarczanych Bibliotece bezpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4)
inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac w zakresie bibliografii, bibliotekoznawstwa oraz badań nad książką i czytelnictwem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień śląskich, branie udziału w pracach o wyżej wymienionym zakresie, podejmowanych przez inne biblioteki lub instytucje naukowe;
5)
współpraca z odpowiednimi instytucjami za granicą w celu wzajemnej wymiany materiałów bibliotecznych i doświadczeń;
6)
udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej innym bibliotekom, instytucjom i zakładom naukowym, organizacjom społecznym i gospodarczym oraz osobom pracującym naukowo i uzupełniającym swoje wykształcenie;
7)
udostępnianie zbiorów na miejscu lub w drodze wypożyczania osobom i instytucjom dla badań naukowych lub studiów oraz prac związanych z rozwojem gospodarki narodowej;
8)
udział w wypożyczaniu międzybibliotecznym krajowym i zagranicznym;
9)
organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych akcji, służących potrzebom nauki i rozwojowi kultury;
10)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy przez organizowanie praktyk, pokazów i konferencji szkoleniowych.

III.

Dyrektor i Rada Biblioteczna.

§  6.
1.
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje działalnością Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.
2.
Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy wicedyrektora.
3.
Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Minister Kultury i Sztuki, wicedyrektora zaś - Minister Kultury i Sztuki na wniosek dyrektora.
§  7.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1)
kierowanie całością prac naukowo-badawczych, usługowych i organizacyjno-administracyjnych Biblioteki;
2)
przedstawianie Ministrowi Kultury i Sztuki planów prac, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Biblioteki;
3)
przedstawianie Radzie Bibliotecznej spraw wymagających jej opinii i wykonywanie uchwał Rady;
4)
reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz.
§  8.
Wicedyrektor ma przydzielony zakres prac, za które odpowiada przed dyrektorem.
§  9.
Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora Biblioteki.
§  10.
1.
Rada Biblioteczna składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz najwyżej 10 członków, powoływanych spośród przedstawicieli szkolnictwa wyższego, instytucji naukowych i wybitnych działaczy. W skład Rady wchodzą ponadto z urzędu dyrektor i wicedyrektor Biblioteki.
2.
Przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i członków Rady powołuje Minister Kultury i Sztuki na okres 3 lat. Przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji.
§  11.
Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
1)
opiniowanie planów prac oraz stawianie wniosków w sprawie podejmowania prac naukowo-badawczych Biblioteki;
2)
opiniowanie preliminarzy budżetowych Biblioteki oraz sprawozdań z jej działalności;
3)
opiniowanie projektów zmian organizacji wewnętrznej Biblioteki;
4)
rozpatrywanie i opiniowanie planów rozbudowy Biblioteki i jej urządzeń;
5)
rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Ministra Kultury i Sztuki lub na wniosek dyrektora Biblioteki.
§  12.
1.
Posiedzenia Rady Bibliotecznej zwołuje przewodniczący Rady co najmniej 2 razy w roku.
2.
Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 1 przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
1)
na żądanie Ministra Kultury i Sztuki,
2)
na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady,
3)
na wniosek dyrektora Biblioteki.
§  13.
1.
Do ważności uchwał Rady Bibliotecznej konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.
Przewodniczący i członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

IV.

Organizacja wewnętrzna.

§  14.
W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Dział Księgozbiorów;
2)
Dział Opracowania Zbiorów;
3)
Dział Bibliograficzno-Informacyjny;
4)
Dział Udostępniania Zbiorów;
5)
Dział Czasopism;
6)
Dział Zbiorów Specjalnych;
7)
Dział Administracyjno-Gospodarczy;
8)
Stanowisko pracy - starszy księgowy;
9)
Oddział w Bytomiu.
§  15.
Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki ustali Minister Kultury i Sztuki na wniosek dyrektora Biblioteki, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

V.

Gospodarka finansowa.

§  16.
1.
Biblioteka jest jednostką budżetu Państwa.
2.
Ogół dochodów i wydatków Biblioteki objęty jest budżetem Państwa w części dotyczącej Ministerstwa Kultury i Sztuki.
§  17.
Środki inwestycyjne Biblioteki objęte są państwowym planem inwestycyjnym w części dotyczącej Ministerstwa Kultury i Sztuki jako inwestora centralnego.
§  18.
1.
Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2.
Osobami upoważnionymi są: dyrektor Biblioteki, wicedyrektor i ustanowieni pełnomocnicy. Wicedyrektor i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3.
Minister Kultury i Sztuki ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granice umocowania wicedyrektora Biblioteki i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrektora Biblioteki do samodzielnego składania oświadczeń w szczególnym zakresie.
§  19.
Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymywania lub wydawania środków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego do tego upoważniona i starszy księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.
§  20.
Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Biblioteki.