Monitor Polski

M.P.2018.927

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 163
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadaje się statut, który jest określony w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2018 r. poz. 279).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

§  1.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwana dalej "ABW", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "Szefem ABW", i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Szef ABW kieruje ABW przy pomocy zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3.
2.  Szefa ABW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa ABW pełnomocnictw.
3.  Szef ABW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy ABW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  3. 
1.  W skład ABW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I);
2) Departament Kontrwywiadu (Departament II);
3) Departament Postępowań Karnych (Departament III);
4) Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV);
5) Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V);
6) Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI);
7) Departament Zagrożeń Strategicznych (Departament VII);
8) Departament Informacji, Analiz i Prognoz (Departament VIII);
9) Centrum Antyterrorystyczne (CAT);
10) Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT);
11) Biuro Prawne (Biuro A);
12) Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B);
13) Gabinet Szefa (Biuro D);
14) Biuro Ewidencji i Archiwum (Biuro E);
15) Biuro Finansów (Biuro F);
16) Biuro Kadr (Biuro K);
17) Biuro Logistyki (Biuro L);
18) Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji (COS);
19) Delegatura ABW w Białymstoku;
20) Delegatura ABW w Gdańsku;
21) Delegatura ABW w Katowicach;
22) Delegatura ABW w Lublinie;
23) Delegatura ABW w Poznaniu.
2.  Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-18, w celu identyfikacji mogą posługiwać się wymiennie pełną nazwą albo ustalonym oznaczeniem cyfrowym, literowym lub cyfrowo-literowym.
3.  W skład delegatur ABW mogą wchodzić wydziały zamiejscowe oraz samodzielne sekcje zamiejscowe.
4.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych ABW określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.
§  4.  Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi ABW rozstrzyga Szef ABW.
§  5.  Szef ABW może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.