Nadanie organom administracji wodnej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym.

Monitor Polski

M.P.1967.71.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 301
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1967 r.
w sprawie nadania organom administracji wodnej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Organy administracji wodnej prezydiów rad narodowych uprawnione są do udziału w rozprawie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o czyny wymienione w art. 155-157 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.