Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.331

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 658/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej, publicznej i naukowej, za zasługi w kształtowaniu zasad kultury prawnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zielińska Eleonora,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej na rzecz osób głuchoniemych i środowisk twórczych, za propagowanie idei ekumenizmu i pojednania

2. ks. Bryła Jerzy Franciszek,

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej, publicznej i społecznej

3. Miłek Marian Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

4. Borkowski Janusz Ignacy, 5. Wosik Andrzej, 6. Zaboklicki Tomasz,

za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania turystyki kajakowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

7. Chrupczalski Piotr Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju sadownictwa

8. Danek Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury narodowej w kraju i za granicą, za osiągnięcia w pracy samorządowej

9. Słomka-Narożański Henryk Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

10. Sotoła Grzegorz Paweł,

za wybitne osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej, za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości

11. Woźny Janusz Władysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

12. Ziemiński Stanisław.