Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. - M.P.2021.309 - OpenLEX

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

Monitor Polski

M.P.2021.309

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 17 marca 2021 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+.
I.
Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:
a)
udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji

bądź

b)
dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187), koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, o prawo do rozpowszechniania w multipleksie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Łącznie liczba przewidzianych w ogłoszeniu koncesji do udzielenia lub rozszerzenia wynosi 4.

II.
Program będzie rozpowszechniany w multipleksie cyfrowym DAB+ o następujących parametrach:
*
nazwa (oznaczenie multipleksu): Poznań;
*
numer bloku częstotliwościowego: 5C;
*
minimalna przepływność gwarantowana na jeden program radiowy: 96 kbps;
*
zasięg - gminy objęte w całości zasięgiem multipleksu, sygnałem o wartości minimum 66 dBµV/m: Czerwonak (302104), Swarzędz (302116), Poznań (306401), Luboń (302101), Murowana Goślina (302111);
*
opłata koncesyjna (bez zniżek) na dzień ogłoszenia wynosi: 32 608 zł.

Wykaz gmin objętych zasięgiem został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii cyfrowej DAB+, zagranicznych stacji radiofonii cyfrowej oraz telewizji cyfrowej DVB-T w pasmie 174-230 MHz z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE z 2016 r. poz. 20) zmienionym zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. UKE poz. 1).

III.
Multipleks tworzyć będzie nie więcej niż 12 programów radiowych, wyłącznie tych, które otrzymały lub otrzymają koncesje na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny lub rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny.
IV.
Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu będzie następujące: programy będą umieszczone w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie lub decyzji o rozszerzeniu koncesji o prawo do rozpowszechniania w niniejszym multipleksie).
V.
Uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie cyfrowym DAB+ nie jest jednoznaczne z uzyskaniem rezerwacji częstotliwości na ten multipleks.

Usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału multipleksu drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie operator multipleksu lub podmiot, który zawarł umowę z operatorem multipleksu na świadczenie takiej usługi.

Rezerwacja częstotliwości zostanie dokonana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz operatora multipleksu w trybie art. 116 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

Jeśli zainteresowanie rezerwacją częstotliwości przekroczy dostępne zasoby częstotliwości i konieczne będzie wyłonienie operatora multipleksu w drodze konkursu, konkurs taki zostanie przeprowadzony przez Prezesa UKE.

VI.
Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie/rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia/rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu/rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
VII.
W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 10.00-15.00. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74.

VIII.
Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
IX.
Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie przedmiotu postępowania, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt VIII będą pozostawiane bez rozpoznania.
X.
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.