Monitor Polski

M.P.2019.899

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 12 września 2019 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji o kolejne stacje nadawcze, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze społeczno-religijnym, realizowanym poprzez różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym przez audycje informacyjne, tj. wszelkie rodzaje audycji realizujące tematykę religijną: transmisje mszy świętych i nabożeństw, modlitwy, katechezy, edukacja religijna, informacja i publicystyka z życia i działalności Kościoła, które zajmą nie mniej niż 40% tygodniowego czasu nadawania programu.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu.

Program będzie rozpowszechniany ze stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
lubelskieBiała Podlaska95,80,5
lubelskieLublin92,90,5
podlaskieBielsk Podlaski98,70,5
podlaskieSiemiatycze92,50,5
podlaskieSokółka91,30,2

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu: Bielsk Podlaski, Sokółka, Drohiczyn, Mielnik, Platerów, Sarnaki, Siemiatycze, Lublin, Niemce, Wólka, Biała Podlaska, Drelów, Leśna Podlaska, Łomazy.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC. WRT.503.38.2016.13 z dnia 6 marca 2019 r. oraz DZC.WRT.503.38.2016.12 z dnia 8 lutego 2019 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 1000-1500. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74.

IV. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1V będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.