Monitor Polski

M.P.2018.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 21 marca 2018 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), jednej koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego wyspecjalizowanego społeczno-religijnego przedstawiającego zagadnienia wiary chrześcijańskiej i społecznej nauki Kościoła Katolickiego, służącego formowaniu postaw chrześcijańskich.

Społeczno-religijna specjalizacja programu będzie realizowana poprzez audycje publicystyczne i edukacyjne o tematyce społecznej oraz wykonywana poprzez różne formy radiowe, w tym edukacja obywatelska, oraz audycje religijne (słowne, słowno- muzyczne, muzyczne), czyli przedstawiające wielostronnie zagadnienia wiary i życie Kościoła: informacja i publicystyka na temat życia i działalności Kościoła - Powszechnego i lokalnego, modlitwy, katechezy i homilie, transmisje mszy świętych, nabożeństw i uroczystości religijnych, edukacja religijna, tj. edukacja w zakresie prawd wiary i społecznej nauki Kościoła, lektura Pisma Świętego, nauczania papieskiego, pism Ojców Kościoła i innych tekstów Kościoła, audycje literackie prezentujące teksty poświęcone wierze (poezja i proza religijna), audycje formacyjne, tj. kształtujące postawy i wartości chrześcijańskie, audycje o tematyce religijnej adresowane do dzieci, muzyka sakralna, pieśni i współczesne piosenki religijne oraz inne.

Program będzie rozpowszechniany ze stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
dolnośląskieBolesławiec88,50,4

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu: Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławicka.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WRF-073-8/12 (1) z dnia 22 maja 2012 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o zmianę polegającą na rozszerzeniu koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój Al. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49.

IV. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1V będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.