Monitor Polski

M.P.2017.1010

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 października 2017 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze społeczno-religijnym skierowanym do szerokiego grona słuchaczy, którego głównym celem jest wspieranie lokalnego Kościoła w jego misji ewangelizacyjnej poprzez zapewnienie odbiorcom oferty programowej, która będzie pomagać w integralnym rozwoju człowieka pojmowanego jako istota religijna żyjąca w wolnym i demokratycznym społeczeństwie. Społeczno-religijny charakter programu będzie realizowany poprzez różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym przez audycje słowne, które zajmą nie mniej niż 12% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 600-2300.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 50% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Program będzie rozpowszechniany ze stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
mazowieckieOstrołęka93,90,2
podlaskieGrajewo93,80,5
podlaskieŁomża103,610,0

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji Ostrołęka: Lelis, Olszewo-Borki, Ostrołęka i Rzekuń.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej znak DZC-WRF-073-13/12 (3) z dnia 13 września 2012 r.

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji Grajewo: Grajewo, Prostki, Rajgród, Szczuczyn i Wąsosz.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej znak DZC-WRF-073-13/12 (3) z dnia 13 września 2012 r.

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji Łomża: Czerwin, Grabowo, Jedwabne, Kadzidło, Kolno, Kołaki Kościelne, Lelis, Łomża, Łyse, Mały Płock, Miastkowo, Myszyniec, Nowogród,

Olszewo-Borki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Piątnica, Pisz, Przytuły, Rutki, Rzekuń, Stary Lubotyń, Stawiski, Szumowo, Śniadowo, Troszyn, Turośl, Wizna, Zambrów i Zbójna.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Ministra Łączności znak GKK45-159/93 z dnia 3 czerwca 1993 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój Al. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49.

IV. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.