Monitor Polski

M.P.2016.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, ze zm.) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym (tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę), z tematyką lokalną dotyczącą między innymi Gorlic i Polkowic oraz innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania. W programie będą nadawane także audycje i inne przekazy adresowane do łemkowskiej mniejszości etnicznej, dotyczące spraw lokalnych i pozalokalnych, w tym też audycje nadawane w języku tej mniejszości.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji.

Program będzie zawierał audycje i inne przekazy słowne oraz przekazy słowne w audycjach słowno-muzycznych, dotyczące łemkowskiej mniejszości etnicznej i poświęcone tematyce lokalnej odnoszące się do Gorlic i Polkowic oraz innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania, w tym obligatoryjnie będą nadawane:

- lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),
- publicystyka na temat problemów lokalnych.

Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe i inne) dotyczące lokalnej społeczności, w tym łemkowskiej mniejszości etnicznej, kultura i historia regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa w wykonaniu lokalnych/regionalnych zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne.

Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z lokalnością polega jedynie na tym, że ich autorami są osoby z lokalnego środowiska.

Audycje słowne i inne przekazy słowne poświęcone tematyce lokalnej oraz tematyce związanej z łemkowską mniejszością etniczną będą stanowić nie mniej niż 10% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 600-2300. Dzienniki i publicystyka poświęcone problemom lokalnym, w tym dotyczące łemkowskiej mniejszości etnicznej, będą zajmować 5% tygodniowego czasu nadawania w ww. godzinach.

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej oraz tematyki związanej z łemkowską mniejszością etniczną w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
małopolskieGorlice106,60,2
dolnośląskiePolkowice103,80,5

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji Gorlice (106,6 MHz): Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Skołyszyn, Biecz.

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji Polkowice (103,8 MHz): Chocianów, Grębocice, Jerzmanowa, Lubin, Polkowice, Przemków, Radwanice, Rudna.

Wykaz powyższy został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.501.5.2015.2 z dnia 27 czerwca 2015 r. oraz zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC.WRT.501.5.2015.7 z dnia 15 września 2015 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 11 marca 2016 r.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1V, będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.