Monitor Polski

M.P.2011.96.978

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2011 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 12 października 2011 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1 ), po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o zmianę, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, posiadanej przez wnioskodawcę koncesji, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-literackim, tzn. poświęconego w szczególności muzyce klasycznej, operze, musicalowi, piosence poetyckiej, aktorskiej, kabaretowej, muzyce etnicznej, muzyce filmowej i literaturze (w tym m.in. słuchowiska radiowe, krótkie formy literackie, poezja i proza czytana na antenie).

Audycje i inne przekazy nierealizujące wyspecjalizowanego - muzyczno-literackiego charakteru programu stanowią nie więcej niż 10% dobowego czasu emisji programu, pomniejszonego o czas emisji reklam.

Zmiana polegać będzie na rozszerzeniu warunków technicznych rozpowszechniania, o niżej wymienione stacje nadawcze, programu o zasięgu ponadregionalnym, rozpowszechnianego za pomocą sieci stacji nadawczych zlokalizowanych w co najmniej 8 województwach.

Lp.WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
1pomorskieGdynia107,11,0
2opolskieOpole98,20,1
3świętokrzyskieKielce99,01,0
4lubuskieZielona Góra89,00,1
5warmińsko-mazurskieOlsztyn100,90,1

Postępowanie będzie prowadzone łącznie dla wyżej wymienionych częstotliwości.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po rozszerzeniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 12 grudnia 2011 r.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.