Monitor Polski

M.P.2011.96.975

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2011 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 12 października 2011 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)), po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym ze względu na odbiorcę, tzn. adresowany do dzieci, głównie w wieku od 2 do 7 lat, a także ich rodziców. Program poprzez różne rodzaje audycji będzie ułatwiał poznawanie świata, popularyzował zasady bezpieczeństwa, uczył poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz innych języków (w tym m.in. j. angielskiego, j. francuskiego, j. włoskiego, j. hiszpańskiego), umożliwiał poznawanie literatury adresowanej do tej grupy odbiorców (w tym nadawanie bajek i słuchowisk), a także będzie kształcił dzieci w zakresie odbioru muzyki poważnej. Będzie także wspomagał rozwój tej grupy odbiorców w różnych wymiarach (psychicznym, intelektualnym, fizycznym i duchowym), a także wspierał rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W części muzycznej programu dotyczącej specjalizacji będą nadawane utwory słowno-muzyczne i muzyczne tworzone specjalnie dla dzieci.

Audycje i inne przekazy (muzyczne, słowne i słowno-muzyczne), realizujące wyspecjalizowany charakter programu, będą stanowić łącznie nie mniej niż 87% miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach, w tym audycje słowne i inne przekazy słowne, realizujące wyspecjalizowany charakter programu, stanowić będą nie mniej niż 44% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
dolnośląskieWrocław96,80,1
II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po udzieleniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 12 grudnia 2011 r.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.