Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

Monitor Polski

M.P.2008.22.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2008 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 26 lutego 2008 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
I.
Udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę.

Program będzie zawierał także audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Legionowa i pobliskich okolic, w tym obligatoryjnie będą nadawane:

-
własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),
-
publicystyka na temat problemów lokalnych.

Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe i inne) dotyczące lokalnej społeczności, kultura i historia danego regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa w wykonaniu lokalnych/regionalnych zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne.

Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z lokalnością polega jedynie na tym, że ich autorami są osoby z lokalnego środowiska.

Audycje i inne przekazy poświęcone tematyce lokalnej będą nadawane w godzinach 600-2300.

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.

Przykładowy katalog rodzajów audycji i tematów realizujących tematykę lokalną (do wyboru):

-
własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki),
-
informacje o lokalnych wydarzeniach nadawane poza serwisami informacyjnymi (dziennikami): np. relacje reporterskie z wydarzeń na żywo, korespondencje itd.,
-
informacje o działaniach administracji państwowej i terenowej odnoszące się do Legionowa i jego mieszkańców,
-
przeglądy prasy lokalnej,
-
lokalne użyteczne informatory: np. lokalna prognoza pogody, drogowe - dla kierowców, medyczne, o pracy służb miejskich, urzędów, służby zdrowia itd., o awariach, wypadkach itp., repertuary kin i teatrów, zapowiedzi imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itd.,
-
publicystyka na temat problemów lokalnych, realizowana poprzez różne formy radiowe: dyskusje, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii itd.,
-
reportaże lub inne formy audycji dokumentujące zarówno bieżące problemy, jak i historię i kulturę miasta,
-
transmisje i relacje z lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych itd.,
-
transmisje i relacje z imprez, akcji społecznych i wydarzeń, które stacja inicjuje, w których współuczestniczy, nad którymi sprawuje patronat,
-
konkursy i quizy antenowe na temat wiedzy o miejscu i społeczności, dla której nadawany jest program (historia, kultura, krajoznawstwo i turystyka, ciekawostki przyrodnicze, kultura ludowa itp.), oraz aktualnych problemów miasta,
-
audycje popularyzujące wiedzę na temat miejsca i społeczności, dla której nadawany jest program (jego historii, kultury, aktualnych problemów itd.),
-
audycje i inne przekazy prezentujące lokalnych twórców i ich twórczość,
-
muzyka ludowa danego regionu (w wykonaniu zespołów ludowych).

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
mazowieckieLegionowo89,40,05
II.
Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o zmianę koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie zmiany koncesji wnioskodawca się zobowiązał. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
III.
W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 022-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 022-597-31-47.

IV.
Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 2 maja 2008 r.
V.
Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI.
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411.