Monitor Polski

M.P.2015.669

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 24 lipca 2015 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, co oznacza, że będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce.

Program będzie prezentował aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierał audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczony nazwą określoną w koncesji.

Program będzie rozpowszechniany z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb rozpowszechniania programu użyte zostaną kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.5.1 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych - ETSI), w ósmym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku do zarządzenia nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 35, poz. 135), zmienionego zarządzeniem nr 3 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. UKE poz. 8).
2. Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej niż 25 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz dla obszarów polskich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 45 dBμV/m (dla obszaru T-DAB) lub 38 dBμV/m (dla obszaru DVB-T) oraz nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w Planie Genewa 2006 dla obszarów w krajach sąsiednich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości (w dBμV/m).
NiemcySzwecjaDaniaLitwaŁotwaRosjaBiałoruśUkrainaSłowacjaCzechy
DVB-TT-DAB45454545454543454343
DVB-TDVB-T38383838383835383535
3. Multipleks ósmy tworzyć będzie nie więcej niż 7 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC.
4. Multipleks ósmy, poza programem, którego nadawca, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, uzyska uprawnienie do żądania dostępu do multipleksu ósmego, będą tworzyć następujące programy:
- trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo jeden program rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub program "TV Polonia",
- trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
5. Program będzie stanowić uzupełnienie bezpłatnej oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. Postępowanie, o którym mowa powyżej, będzie przeprowadzone w terminie uwzględniającym warunki toczącego się postępowania konkursowego przed Prezesem UKE na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz ogłoszonego w dniu 12 marca 2015 r. oraz z uwzględnieniem konieczności zawarcia umów dotyczących dostępu do multipleksu.
6. Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu ósmego będzie następujące:
- programy, o których mowa w pkt 4 tiret pierwsze, w kolejności wskazanej przez spółkę Telewizja Polska S.A.,
- pozostałe cztery programy w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji).
7. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem podmiot, dla którego zostanie udzielona koncesja, uzyska prawo do ubiegania się o zawarcie z operatorem multipleksu ósmego umowy umożliwiającej wykorzystanie nie więcej niż jednej siódmej całkowitej przepływności multipleksu ósmego.
8. Program rozpowszechniany na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z niniejszym ogłoszeniem będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie.
9. Rozpoczęcie rozpowszechniania programu w sposób naziemny cyfrowy przez podmiot, któremu zostanie udzielona koncesja, nastąpi po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłoszonego w dniu 12 marca 2015 r. na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz.
10. Umieszczenie programu w multipleksie ósmym nastąpi zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej z operatorem multipleksu ósmego lub w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastępującej umowę o dostępie do multipleksu.
11. Program będzie rozpowszechniany w sygnale ogólnopolskiego multipleksu ósmego w standardzie DVB-T w systemie standardowej rozdzielczości.
II.
1. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określania warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
2. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych - identyfikatorów ID.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój 11. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu (+48) 22-597-31-49.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 18 września 2015 r.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.