Monitor Polski

M.P.2017.968

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,
podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Mongolii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem wsparcia rozwoju gospodarczego i dobrobytu Mongolii oraz pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią postanowiły, co następuje:
Artykuł  1

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Mongolii kredytu w wysokości nieprzekraczającej 50 milionów EUR (słownie: pięćdziesiąt milionów euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji rolnictwa, infrastruktury, edukacji oraz ochrony środowiska w Mongolii. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: sto procent) wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Mongolii.

Artykuł  2
1.  Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z regulacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, zwanego dalej "Porozumieniem", i w innych właściwych dokumentach OECD.
2.  Rząd Mongolii potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z regulacjami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi regulacjami OECD.
3.  Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu zgodnie z procedurami zawartymi w Porozumieniu. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub poszczególnych kontraktów z postanowieniami tego Porozumienia, kontrakty nie będą finansowane Umową, bez względu na fakt, że poszczególne kontrakty w ramach projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z Artykułem 3.
4.  Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców w Państwie każdej z Umawiających się Stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
Artykuł  3
1.  Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem będą zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury prezentowane przez strony kontraktu będą zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 9 maja 2017 R.".
2.  Kontrakty, o których mowa w Artykule 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", i importerów z Mongolii w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
3.  Wybór polskich przedsiębiorców przez Rząd Mongolii do realizacji projektu w ramach Kredytu będzie zgodny z obowiązującymi w Mongolii przepisami prawa, w tym regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych.
4.  Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej z Umawiających się Stron.
5.  Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:
1) Ministerstwo Finansów Mongolii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego wybranego kontraktu przez właściwe władze Mongolii;
2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Mongolii pisemną akceptację kontraktu;
3) kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Mongolii;
4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 60 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
6.  Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów, w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD.
Artykuł  4
1.  Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków kontraktów.
2.  Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w EUR.
3.  Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Mongolii w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach danego kontraktu finansowanego na mocy niniejszej Umowy nie może być niższa niż 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.
Artykuł  5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Banku upoważnionego przez Rząd Mongolii do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł  6
1.  Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Mongolii na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w EUR w 56 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych 15 kwietnia i 15 października danego roku, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.  Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
Artykuł  7
1.  Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15 % (słownie: piętnastu setnych procent) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2.  Odsetki będą płatne w EUR, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 kwietnia i 15 października danego roku.
3.  Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.  Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5.  W przypadku gdyby Rząd Mongolii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 % (słownie: półtora procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6.  W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.
Artykuł  8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł  9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł  10
1.  W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w EUR na rzecz Banku upoważnionego przez Rząd Mongolii do obsługi Kredytu, o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Mongolii" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Bank upoważniony przez Rząd Mongolii do obsługi Kredytu, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank upoważniony przez Rząd Mongolii do obsługi Kredytu zawrą, w możliwie najkrótszym czasie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
Artykuł  11
1.  Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.  Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych ze spłatami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
3.  Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Mongolii.
Artykuł  12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między właściwymi organami Umawiających się Stron.

Artykuł  13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej jako Aneks, który będzie integralną częścią Umowy. Aneks wchodzi w życie zgodnie z Artykułem 15 Umowy.

Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 R., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.