Monitor Polski

M.P.2016.451

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944–1991,
podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

Dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami,

Pragnąc uregulować status prawny umów zawartych w latach 1944 - 1991 między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii zachowuje następująca umowa:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy w zapobieganiu aktom bezprawnej ingerencji w działalność lotnictwa cywilnego, podpisana w Moskwie dnia 8 kwietnia 1987 roku (z wyjątkiem pkt II Protokołu do Umowy).

Artykuł  2

Umawiające się Strony stwierdzają, że umów niewymienionych w Artykule 1, zawartych między Rzeczpospolitą Polską (Polską Rzeczpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944 - 1991, nie stosuje się w relacjach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Mołdawii i tym samym uważa się je za wygasłe.

Artykuł  3

Protokół niniejszy podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Protokół wejdzie w życie w dniu, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

Sporządzono w Warszawie dnia 09.10.2015 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, rumuńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.