MODM-Polska. Umowa w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych. Londyn.2018.02.12.

Monitor Polski

M.P.2018.481

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UMOWA
podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.
między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych,

MINISTER ŚRODOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORAZ

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA DNA MORSKIEGO

ZWAŻYWSZY ŻE, dnia 25 stycznia 2017 r., zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Poszukiwania i Badań Siarczków Polimetalicznych (zwanymi dalej "Przepisami"), otrzymano od Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej "Kontrahentem") wniosek o zatwierdzenie planu pracy dla badań,

I ZWAŻYWSZY ŻE, dnia 10 sierpnia 2017 r., zgodnie z Przepisami oraz art.6 (a) sekcji 1 załącznika do Porozumienia w sprawie Implementacji Części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (zwanego dalej "Porozumieniem"), ten plan pracy został zaaprobowany decyzją Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego działającej w wyniku rekomendacji jej Komisji Prawno-Technicznej,

I ZWAŻYWSZY, ŻE ten zaaprobowany plan pracy dla badań jest dołączony do niniejszej Umowy jako Załącznik I,

I ZWAŻYWSZY ŻE, zgodnie z art. 153 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (zwanej dalej "Konwencją"), plan pracy powinien mieć formę Umowy,

W niniejszej umowie, jako formie prawnej wyżej wymienionego planu pracy dla badań, zawartej dnia 12 luty 2018 r. między KONTRAHENTEM reprezentowanym przez SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ DNA MORSKIEGO reprezentowaną przez SEKRETARZA GENERALNEGO (zwaną dalej "Organizacją"),

STRONY UZGADNIAJĄ, co następuje:

Włączenie klauzul

A. Standardowe klauzule umowne wymienione w Załączniku IV do Przepisów i załączone do niniejszej Umowy jako Załącznik II są jej częścią i obowiązują tak samo, jak wszystkie jej warunki.

Obszar eksploracji

B. Dla celów niniejszej umowy określenie "obszar eksploracji" oznacza część Obszaru określoną przez współrzędne wymienione w Wykazie 1 do niniejszej Umowy, jaka została przyznana Kontrahentowi na eksplorację i jaka będzie okresowo pomniejszana zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi i Przepisami.

Przyznanie praw

C. Uwzględniając:

1.
Wspólne interesy w zakresie prowadzenia działań eksploracyjnych w obszarze eksploracji, zgodnie z Konwencją oraz Porozumieniem;
2.
Odpowiedzialność Organizacji w zakresie organizowania i kontrolowania działań w Obszarze, w szczególności mając na uwadze administrowanie zasobami Obszaru, zgodnie z systemem prawnym ustanowionym odpowiednio w Części XI Konwencji i Porozumienia oraz Części XII Konwencji; oraz
3.
Zainteresowanie oraz zobowiązania finansowe Kontrahenta w prowadzeniu działań w obszarze eksploracji oraz wzajemne zobowiązania złożone w niniejszym dokumencie;

Organizacja niniejszym przyznaje Kontrahentowi wyłączne prawo do eksploracji siarczków polimetalicznych w obszarze eksploracji, zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz załączonym planem pracy.

Wejście w życie umowy i okres jej obowiązywania

D. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony oraz, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika II do niniejszej Umowy, pozostaje w mocy przez okres piętnastu lat, chyba że:

1.
Kontrahent zawrze umowę na eksploatację w obszarze eksploracji, która to umowa wejdzie w życie przed upływem okresu piętnastu lat określonego w niniejszej umowie; lub
2.
Umowa zostanie wcześniej rozwiązana, pod warunkiem, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony zgodnie ze klauzulami standardowymi 3.2 i 17.2.

Wykazy

E. Wykazy, o których mowa w sekcji 4 i 8 klauzul standardowych są dla celów niniejszej umowy, odpowiednio Wykazami 2 i 3 do niniejszej umowy.

Całość umowy

F. Niniejsza Umowa określa całość porozumienia między stronami, a jej warunki nie mogą być zmieniane żadnymi porozumieniami ustnymi lub uprzednimi pisemnymi.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez strony, podpisali niniejszą Umowę w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku polskim i języku angielskim, w dniu 12 luty 2018 r., w Londynie.

WYKAZ 1

WSPÓŁRZĘDNE ORAZ MAPA OBSZARU EKSPLORACJI

1.
Wykaz współrzędnych geograficznych

Obszar przyznany Kontrahentowi jest ograniczony liniami łączącymi następujące punkty, których współrzędne geograficzne są wyszczególnione poniżej w stopniach i ich częściach dziesiętnych na podstawie odwzorowania geograficznego według Światowego Systemu Geodezyjnego w wersji z 1984 r.:

KlasterNumer blokuNarożnikDługość geograficznaSzerokość geograficzna
A1139° 57.760' W32° 45.378' N
A1240° 4.164' W32° 45.326' N
A1340° 4.230' W32° 50.785' N
A1439° 57.819' W32° 50.837' N
A2139° 51.338' W32° 45.434' N
A2239° 57.742' W32° 45.388' N
A2339° 57.801' W32° 50.846' N
A2439° 51.390' W32° 50.893' N
A3139° 44.923' W32° 43.561' N
A3239° 51.325' W32° 43.520' N
A3339° 51.377' W32° 48.979' N
A3439° 44.968' W32° 49.020' N
A4139° 38.504' W32° 42.809' N
A4239° 44.906' W32° 42.774' N
A4339° 44.952' W32° 48.2334' N
A4439° 38.543' W32° 48.2648' N
A5139° 32.100' W32° 41.481' N
A5239° 38.501' W32° 41.451' N
A5339° 38.540' W32° 46.910' N
A5439° 32.133' W32° 46.940' N
A6140° 4.092' W32° 39.868' N
A6240° 10.489' W32° 39.810' N
A6340° 10.561' W32° 45.268' N
A6440° 4.157' W32° 45.326' N
A7139° 57.673' W32° 39.909' N
A7240° 4.071' W32° 39.857' N
A7340° 4.136' W32° 45.316' N
A7439° 57.732' W32° 45.368' N
A8139° 51.277' W32° 39.963' N
A8239° 57.675' W32° 39.917' N
A8339° 57.734' W32° 45.375' N
A8439° 51.329' W32° 45.422' N
A9139° 44.888' W32° 38.125' N
A9239° 51.284' W32° 38.085' N
A9339° 51.336' W32° 43.543' N
A9439° 44.934' W32° 43.584' N
A10139° 38.470' W32° 37.347' N
A10239° 44.865' W32° 37.312' N
A10339° 44.910' W32° 42.771' N
A10439° 38.509' W32° 42.806' N
A11140° 81.77' W32° 34.370' N
A11240° 14.567' W32° 34.310' N
A11340° 14.643' W32° 39.768' N
A11440° 8.246' W32° 39.828' N
A12140° 1.788' W32° 34.422' N
A12240° 8.179' W32° 34.367' N
A12340° 8.248' W32° 39.826' N
A12440° 1.850' W32° 39.881' N
A13139° 55.391' W32° 34.468' N
A13240° 1.782' W32° 34.418' N
A13340° 1.845' W32° 39.876' N
A13439° 55.447' W32° 39.926' N
A14139° 48.987' W32° 32.629' N
A14239° 55.377' W32° 32.585' N
A14339° 55.433' W32° 38.044' N
A14439° 49.037' W32° 38.088' N
A15140° 1.721' W32° 28.967' N
A15240° 8.106' W32° 28.912' N
A15340° 8.175' W32° 34.371' N
A15440° 1.784' W32° 34.426' N
A16139° 55.335' W32° 29.006' N
A16240° 1.720' W32° 28.956' N
A16340° 1.783' W32° 34.415' N
A16439° 55.391' W32° 34.465' N
A17139° 48.935' W32° 27.158' N
A17239° 55.318' W32° 27.114' N
A17339° 55.373' W32° 32.573' N
A17439° 48.984' W32° 32.617' N
A18140° 8.037' W32° 23.459' N
A18240° 14.415' W32° 23.399' N
A18340° 14.490' W32° 28.857' N
A18440° 8.105' W32° 28.917' N
A19140° 1.661' W32° 23.507' N
A19240° 8.039' W32° 23.452' N
A19340° 8.107' W32° 28.911' N
A19440° 1.723' W32° 28.966' N
A20139° 55.282' W32° 23.551' N
A20240° 1.661' W32° 23.501' N
A20340° 1.723' W32° 28.960' N
A20439° 55.338' W32° 29.009' N
A21140° 11.558' W32° 17.967' N
A21240° 17.930' W32° 17.904' N
A21340° 18.008' W32° 23.362' N
A21440° 11.630' W32° 23.425' N
A22140° 12.848' W32° 12.495' N
A22240° 19.213' W32° 12.432' N
A22340° 19.292' W32° 17.890' N
A22440° 12.921' W32° 17.954' N
B23141° 40.339' W30° 37.319' N
B23241° 46.592' W30° 37.188' N
B23341° 46.749' W30° 42.642' N
B23441° 40.489' W30° 42.774' N
B24141° 34.080' W30° 37.442' N
B24241° 40.334' W30° 37.316' N
B24341° 40.484' W30° 42.771' N
B24441° 34.225' W30° 42.898' N
B25141° 27.835' W30° 37.564' N
B25241° 34.089' W30° 37.443' N
B25341° 34.234' W30° 42.898' N
B25441° 27.973' W30° 43.020' N
B26141° 42.893' W30° 31.804' N
B26241° 49.140' W30° 31.671' N
B26341° 49.298' W30° 37.125' N
B26441° 43.045' W30° 37.259' N
B27141° 36.646' W30° 31.930' N
B27241° 42.893' W30° 31.803' N
B27341° 43.045' W30° 37.258' N
B27441° 36.792' W30° 37.386' N
B28141° 30.401' W30° 32.051' N
B28241° 36.650' W30° 31.928' N
B28341° 36.796' W30° 37.383' N
B28441° 30.542' W30° 37.507' N
B29141° 48.979' W30° 26.224' N
B29241° 55.219' W30° 26.087' N
B29341° 55.382' W30° 31.541' N
B29441° 49.136' W30° 31.678' N
B30141° 42.743' W30° 26.348' N
B30241° 48.984' W30° 26.216' N
B30341° 49.141' W30° 31.670' N
B30441° 42.894' W30° 31.803' N
C31141° 59.811' W30° 19.081' N
C31242° 6.043' W30° 18.936' N
C31342° 6.216' W30° 24.389' N
C31441° 59.978' W30° 24.535' N
C32141° 49.509' W30° 20.750' N
C32241° 55.744' W30° 20.613' N
C32341° 55.907' W30° 26.067' N
C32441° 49.666' W30° 26.205' N
B33141° 43.272' W30° 20.884' N
B33241° 49.507' W30° 20.752' N
B33341° 49.664' W30° 26.206' N
B33441° 43.423' W30° 26.339' N
C34142° 2.376' W30° 13.568' N
C34242° 8.602' W30° 13.421' N
C34342° 8.776' W30° 18.874' N
C34442° 2.544' W30° 19.021' N
C35141° 56.138' W30° 13.710' N
C35242° 2.364' W30° 13.568' N
C35342° 2.533' W30° 19.022' N
C35441° 56.300' W30° 19.165' N
C36142° 5.414' W30° 8.039' N
C36242° 11.634' W30° 7.890' N
C36342° 11.810' W30° 13.343' N
C36442° 5.584' W30° 13.493' N
C37141° 59.194' W30° 8.178' N
C37242° 5.414' W30° 8.034' N
C37342° 5.585' W30° 13.487' N
C37441° 59.358' W30° 13.632' N
C38142° 5.248' W30° 2.586' N
C38242° 11.462' W30° 2.437' N
C38342° 11.638' W30° 7.890' N
C38442° 5.418' W30° 8.039' N
C39141° 59.022' W30° 2.726' N
C39242° 5.237' W30° 2.583' N
C39342° 5.407' W30° 8.036' N
C39441° 59.186' W30° 8.180' N
D40142° 38.076' W29° 55.214' N
D40242° 44.287' W29° 55.323' N
D40342° 44.165' W30° 0.734' N
D40442° 37.948' W30° 0.624' N
D41142° 31.866' W29° 55.100' N
D41242° 38.076' W29° 55.214' N
D41342° 37.948' W30° 0.624' N
D41442° 31.732' W30° 0.510' N
D42142° 25.656' W29° 54.982' N
D42242° 31.866' W29° 55.100' N
D42342° 31.732' W30° 0.510' N
D42442° 25.517' W30° 0.391' N
D43142° 43.358' W29° 49.899' N
D43242° 49.564' W29° 50.004' N
D43342° 49.446' W29° 55.415' N
D43442° 43.235' W29° 55.310' N
D44142° 37.153' W29° 49.790' N
D44242° 43.358' W29° 49.899' N
D44342° 43.235' W29° 55.310' N
D44442° 37.024' W29° 55.200' N
D45142° 30.948' W29° 49.675' N
D45242° 37.153' W29° 49.790' N
D45342° 37.024' W29° 55.200' N
D45442° 30.814' W29° 55.085' N
D46142° 24.744' W29° 49.556' N
D46242° 30.948' W29° 49.675' N
D46342° 30.814' W29° 55.085' N
D46442° 24.604' W29° 54.965' N
D47142° 44.959' W29° 44.524' N
D47242° 51.159' W29° 44.627' N
D47342° 51.043' W29° 50.038' N
D47442° 44.837' W29° 49.935' N
D48142° 38.759' W29° 44.411' N
D48242° 44.959' W29° 44.519' N
D48342° 44.838' W29° 49.930' N
D48442° 38.632' W29° 49.822' N
D49142° 51.274' W29° 39.209' N
D49242° 57.470' W29° 39.307' N
D49342° 57.360' W29° 44.719' N
D49442° 51.159' W29° 44.620' N
D50142° 44.014' W29° 39.091' N
D50242° 50.209' W29° 39.194' N
D50342° 50.093' W29° 44.606' N
D50442° 43.892' W29° 44.502' N
D51142° 51.389' W29° 33.798' N
D51242° 57.579' W29° 33.895' N
D51342° 57.470' W29° 39.307' N
D51442° 51.275' W29° 39.209' N
D52142° 45.200' W29° 33.698' N
D52242° 51.389' W29° 33.800' N
D52342° 51.274' W29° 39.211' N
D52442° 45.080' W29° 39.109' N
D53142° 51.503' W29° 28.386' N
D53242° 57.688' W29° 28.484' N
D53342° 57.579' W29° 33.895' N
D53442° 51.389' W29° 33.798' N
D54142° 59.667' W29° 23.104' N
D54243° 5.847' W29° 23.195' N
D54343° 5.746' W29° 28.607' N
D54442° 59.561' W29° 28.516' N
D55142° 53.488' W29° 23.009' N
D55242° 59.667' W29° 23.104' N
D55342° 59.561' W29° 28.516' N
D55442° 53.376' W29° 28.420' N
D56143° 1.378' W29° 17.716' N
D56243° 7.553' W29° 17.805' N
D56343° 7.454' W29° 23.218' N
D56443° 1.274' W29° 23.128' N
D57142° 55.204' W29° 17.622' N
D57243° 1.378' W29° 17.716' N
D57343° 1.274' W29° 23.128' N
D57442° 55.095' W29° 23.034' N
D58143° 4.982' W29° 12.354' N
D58243° 11.151' W29° 12.440' N
D58343° 11.056' W29° 17.852' N
D58443° 4.881' W29° 17.766' N
D59142° 58.813' W29° 12.263' N
D59243° 4.982' W29° 12.354' N
D59343° 4.881' W29° 17.766' N
D59442° 58.707' W29° 17.675' N
D60143° 13.587' W29° 7.060' N
D60243° 19.751' W29° 7.139° N
D60343° 19.663' W29° 12.552' N
D60443° 13.494' W29° 12.473' N
D61143° 7.423' W29° 6.976' N
D61243° 13.587' W29° 7.060' N
D61343° 13.494' W29° 12.473' N
D61443° 7.324' W29° 12.388' N
D62143° 1.252' W29° 6.886' N
D62243° 7.416' W29° 6.974' N
D62343° 7.317' W29° 12.387' N
D62443° 1.148' W29° 12.298' N
D63143° 18.246' W29° 1.703' N
D63243° 24.406' W29° 1.778' N
D63343° 24.322' W29° 7.192' N
D63443° 18.158' W29° 7.116' N
D64143° 12.087' W29° 1.623' N
D64243° 18.246' W29° 1.703' N
D64343° 18.158' W29° 7.116' N
D64443° 11.993' W29° 7.036' N
D65143° 18.335' W28° 56.275' N
D65243° 24.489' W28° 56.351' N
D65343° 24.406' W29° 1.764' N
D65443° 18.247' W29° 1.689' N
D66143° 12.181' W28° 56.196' N
D66243° 18.335' W28° 56.275' N
D66343° 18.247' W29° 1.689' N
D66443° 12.088' W29° 1.609' N
D67143° 17.823' W28° 50.858' N
D67243° 23.971' W28° 50.933' N
D67343° 23.888' W28° 56.347' N
D67443° 17.734' W28° 56.271' N
D68143° 11.676' W28° 50.778' N
D68243° 17.824' W28° 50.858' N
D68343° 17.736' W28° 56.271' N
D68443° 11.582' W28° 56.191' N
D69143° 29.558' W28° 45.582' N
D69243° 35.702' W28° 45.648' N
D69343° 35.629' W28° 51.062' N
D69443° 29.480' W28° 50.996' N
D70143° 17.909' W28° 45.450' N
D70243° 24.052' W28° 45.525' N
D70343° 23.970' W28° 50.938' N
D70443° 17.821' W28° 50.863' N
D71143° 11.766' W28° 45.370' N
D71243° 17.909' W28° 45.450' N
D71343° 17.821' W28° 50.863' N
D71443° 11.673' W28° 50.783' N
D72143° 29.636' W28° 40.170' N
D72243° 35.775' W28° 40.236' N
D72343° 35.703' W28° 45.650' N
D72443° 29.559' W28° 45.584' N
D73143° 23.498' W28° 40.100' N
D73243° 29.636' W28° 40.170' N
D73343° 29.559' W28° 45.584' N
D73443° 23.415' W28° 45.513' N
D74143° 17.360' W28° 40.024' N
D74243° 23.498' W28° 40.100' N
D74343° 23.415' W28° 45.513' N
D74443° 17.271' W28° 45.438' N
D75143° 28.672' W28° 34.745' N
D75243° 34.806' W28° 34.812' N
D75343° 34.733' W28° 40.226' N
D75443° 28.594' W28° 40.159' N
E76144° 24.216' W27° 13.474' N
E76244° 30.275' W27° 13.498' N
E76344° 30.251' W27° 18.914' N
E76444° 24.187' W27° 18.891' N
E77144° 18.157' W27° 13.447' N
E77244° 24.216' W27° 13.475' N
E77344° 24.187' W27° 18.891' N
E77444° 18.123' W27° 18.863' N
E78144° 19.739' W27° 8.040' N
E78244° 25.794' W27° 8.066' N
E78344° 25.766' W27° 13.483' N
E78444° 19.707' W27° 13.456' N
E79144° 15.986' W27° 2.603' N
E79244° 22.035' W27° 2.632' N
E79344° 22.005' W27° 8.049' N
E79444° 15.951' W27° 8.019' N
E80144° 22.051' W26° 59.736' N
E80244° 28.098' W26° 59.761' N
E80344° 28.073' W27° 5.178' N
E80444° 22.021' W27° 5.153' N
E81144° 23.066' W26° 54.323' N
E81244° 29.108' W26° 54.347' N
E81344° 29.083' W26° 59.764' N
E81444° 23.036' W26° 59.740' N
E82144° 23.545' W26° 48.909' N
E82244° 29.582' W26° 48.933' N
E82344° 29.558' W26° 54.350' N
E82444° 23.516' W26° 54.326' N
E83144° 17.515' W26° 46.908' N
E83244° 23.550' W26° 46.936' N
E83344° 23.521' W26° 52.353' N
E83444° 17.481' W26° 52.325' N
E84144° 19.517' W26° 41.499' N
E84244° 25.547' W26° 41.525' N
E84344° 25.520' W26° 46.943' N
E84444° 19.485' W26° 46.916' N
E85144° 23.231' W26° 36.102' N
E85244° 29.258' W26° 36.126' N
E85344° 29.233' W26° 41.543' N
E85444° 23.202' W26° 41.519' N
E86144° 17.206' W26° 36.074' N
E86244° 23.231' W26° 36.102' N
E86344° 23.202' W26° 41.519' N
E86444° 17.172' W26° 41.491' N
E87144° 24.558' W26° 30.695' N
E87244° 30.579' W26° 30.718' N
E87344° 30.556' W26° 36.135' N
E87444° 24.530' W26° 36.112' N
E88144° 18.536' W26° 30.668' N
E88244° 24.558' W26° 30.695' N
E88344° 24.530' W26° 36.112' N
E88444° 18.504' W26° 36.085' N
E89144° 30.584' W26° 27.701' N
E89244° 36.603' W26° 27.720' N
E89344° 36.585' W26° 33.137' N
E89444° 30.561' W26° 33.119' N
E90144° 24.585' W26° 25.282' N
E90244° 30.602' W26° 25.305' N
E90344° 30.579' W26° 30.722' N
E90444° 24.557' W26° 30.699' N
E91144° 18.569' W26° 25.255' N
E91244° 24.585' W26° 25.282' N
E91344° 24.557' W26° 30.699' N
E91444° 18.536' W26° 30.672' N
E92144° 36.612' W26° 23.534' N
E92244° 42.628' W26° 23.549' N
E92344° 42.614' W26° 28.966' N
E92444° 36.594' W26° 28.952' N
E93144° 30.607' W26° 22.284' N
E93244° 36.621' W26° 22.302' N
E93344° 36.603' W26° 27.720' N
E93444° 30.584' W26° 27.701' N
E94144° 24.613' W26° 19.864' N
E94244° 30.625' W26° 19.887' N
E94344° 30.602' W26° 25.305' N
E94444° 24.585' W26° 25.282' N
E95144° 18.601' W26° 19.838' N
E95244° 24.613' W26° 19.864' N
E95344° 24.585' W26° 25.282' N
E95444° 18.569' W26° 25.255' N
E96144° 30.630' W26° 16.866' N
E96244° 36.640' W26° 16.885' N
E96344° 36.621' W26° 22.302' N
E96444° 30.607' W26° 22.284' N
E97144° 24.640' W26° 14.447' N
E97244° 30.647' W26° 14.470' N
E97344° 30.625' W26° 19.887' N
E97444° 24.613' W26° 19.864' N
E98144° 18.633' W26° 14.420' N
E98244° 24.640' W26° 14.447' N
E98344° 24.613' W26° 19.864' N
E98444° 18.601' W26° 19.838' N
E99144° 24.043' W26° 9.020' N
E99244° 30.046' W26° 9.043' N
E99344° 30.023' W26° 14.461' N
E99444° 24.016' W26° 14.438' N
E100144° 18.041' W26° 8.993' N
E100244° 24.043' W26° 9.020' N
E100344° 24.016' W26° 14.438' N
E100444° 18.008' W26° 14.411' N
2.
Mapa obszaru eksploracji

Obszar przyznany Kontrahentowi zajmuje 10 000 kilometrów kwadratowych i znajduje się w obrębie dwóch dużych części Grzbietu Śródatlantyckiego, zlokalizowanych pomiędzy strefami rozłamów Hayes, Atlantis i Kane (26°09'-32°50' N). Obszar składa się ze 100 bloków eksploracyjnych. Każdy blok obejmuje obszar wielkości 10 kilometrów na 10 kilometrów. Bloki są zgrupowane w pięciu klastrach (A, B, C, D i E), z których każdy zawiera od 7 do 36 bloków. Współrzędne i ogólna lokalizacja obszaru eksploracji są przedstawione na poniższej mapie:

wzór

WYKAZ 2

PROGRAM DZIAŁAŃ W OKRESIE PIERWSZYCH PIĘCIU LAT

Głównym celem działań w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania umowy jest określenie obszarów priorytetowych dla ogólnej eksploracji. W tym celu Kontrahent przeprowadzi badania, pomiary środowiskowe. Kontrahent podejmie prace kameralne, badania terenowe i laboratoryjne oraz prace badawczo-rozwojowe.

Rok 1

Cel: synteza istniejących informacji na temat obszaru eksploracji i przygotowanie pierwszego rejsu

Celem będzie zsyntetyzowanie istniejących informacji dotyczących geologii, geofizyki, oceanografii, środowiska i biologii obszaru eksploracji oraz istniejących informacji dotyczących metod i sprzętu do wydobywania i przerobu siarczków polimetalicznych.

Zaplanowane zostaną etapy kolejnych prac eksploracyjnych.

Zostanie pozyskany (kupiony lub wyczarterowany) i wyposażony statek badawczy oraz nastąpi początek opracowywania strategii działań w pierwszym rejsie.

Zostaną zawarte kontrakty z laboratoriami, instytutami i instytucjami, które będą zaangażowane w działania eksploracyjne.

Rok 2

Cel: realizacja pierwszego rejsu i porejsowe opracowywanie danych

Dane zsyntetyzowane podczas pierwszego roku prac będą stanowić podstawę strategii rejsu, która będzie dalej dopracowywana podczas przygotowywania do rejsu.

Badania terenowe (prowadzone podczas rejsu w obszar eksploracji) będą miały na celu zebranie podstawowych danych oceanograficznych i środowiskowych oraz lokalizowanie złóż siarczków polimetalicznych i będą obejmować:

*
badanie batymetrii dna morskiego (sondaże sondą wielowiązkową);
*
profilowanie sonarem bocznym mające na celu zobrazowanie topografii badanych obszarów i lokalizacji obszarów o podłożu twardym i miękkim;
*
foto-video-profilowanie dna morskiego;
*
pobór prób skał i osadów;
*
pozyskanie podstawowych danych dotyczących toni wody (chemizm i parametry fizyczne wody, w tym zawartości metali śladowych i gazów oraz chlorofilu a);
*
pobór prób dla analiz biocenoz pelagicznych (zooplankton, nekton);
*
zbieranie danych do badań epifauny (z wykorzystaniem wspomnianego wyżej profilowania foto-video);
*
zbieranie danych do analiz biocenoz bentonicznych w osadach (dedykowane pobieranie prób czerpaczami dna i sondami rdzeniowymi);
*
prowadzenie obserwacji nad wodą (ptaki morskie, ssaki morskie) w obszarze eksploracji;
*
badania laboratoryjne na pokładzie.

Rozpoczęty zostanie rozdział danych i prób pobranych podczas rejsu pomiędzy laboratoria i instytucje uczestniczące w badaniach i dostarczanie im tych materiałów.

Kontrahent rozpocznie prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

*
badań nad właściwymi metodami określania właściwości siarczków polimetalicznych;
*
badań nad właściwym sprzętem i technologią lokalizacji złóż, wydobycia i przerobu siarczków polimetalicznych.

Rok 3

Cel: opracowanie i integracja danych zebranych podczas prac terenowych (na morzu)

Działania w roku 3 będą koncentrować się na badaniach w laboratoriach lądowych. Zakończony zostanie rozdział danych i prób pozyskanych podczas rejsu pomiędzy laboratoria uczestniczące w badaniach.

Badania laboratoryjne obejmą opracowywanie materiałów (w tym prób wody, osadów i materiałów biologicznych) zebranych podczas pracy na morzu.

Kontrahent dokona kompilacji danych batymetrycznych, jako podstawy do sporządzenia wiarygodnych map batymetrycznych, oraz danych dotyczących toni wody w obszarze eksploracji; proces ten powinien zintegrować istniejące dane archiwalne i informacje opublikowane z danymi nowo pozyskanymi.

Prace badawczo-rozwojowe będą kontynuowane.

Rok 4

Cel: integracja i synteza informacji zebranych podczas prac terenowych oraz przygotowanie drugiego rejsu

Kontynuowane będą badania w laboratoriach lądowych instytucji uczestniczących. Badania laboratoryjne obejmą opracowywanie materiałów (w tym prób wody, osadów i materiałów biologicznych) zebranych podczas prac na morzu.

Informacje pochodzące z pierwszego rejsu zostaną zsyntetyzowane, dając podstawę do opracowania strategii kolejnych działań, w tym drugiego rejsu, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia obszarów, które będą poddawane bardziej szczegółowym badaniom i opróbowaniu.

Prace badawczo-rozwojowe będą kontynuowane.

Rok 5

Cel: realizacja drugiego rejsu i porejsowe opracowywanie pozyskanych danych

Dane zsyntetyzowane w poprzednich latach zostaną wykorzystane do udoskonalenia strategii badań w czasie drugiego rejsu, który będzie miał na celu zebranie bazowych danych dotyczących oceanografii i środowiska obszaru eksploracji oraz lokalizację złóż siarczków polimetalicznych. Prace obejmować będą:

*
profilowanie sonarem bocznym mające na celu zobrazowanie topografii obszaru eksploracji i lokalizację występowania podłoża twardego i miękkiego;
*
foto-video-profilowanie dna morskiego;
*
pobór prób skał i osadów (wzdłuż profili sonaru bocznego i profili foto-video);
*
pozyskanie bazowych danych dotyczących toni wody (danych fizyko-chemicznych, w tym zawartości metali szlachetnych śladowych i gazów oraz chlorofilu a);
*
pobór prób dla analiz biocenoz pelagicznych (zooplankton, nekton);
*
zbieranie danych na potrzeby badań biocenoz epifauny(z wykorzystaniem profili foto-video);
*
gromadzenie danych do analizy biocenoz bentonicznych w osadach (dedykowane pobieranie prób czerpaczami dna i sondami rdzeniowymi);
*
prowadzenie obserwacji nad wodą (ptaki morskie, ssaki morskie) w obszarze eksploracji.

Rozpoczęty zostanie rozdział danych i prób pobranych podczas rejsu pomiędzy laboratoria i instytucje uczestniczące w badaniach.

Kontynuowane będą prace badawczo-rozwojowe.

Ponadto Kontrahent będzie uczestniczyć w:

*
międzynarodowych działaniach mających na celu wyznaczanie ochronnych stref referencyjnych (PRZ);
*
szkoleniu odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów (zarówno z kraju jak i z zagranicy, tych ostatnich w ramach programu szkoleniowego oferowanego kandydatom MODM, p. Wykaz 3);
*
międzynarodowych działaniach mających na celu ocenę wpływu eksploracji na środowisko;
*
międzynarodowych działaniach mających na celu zharmonizowanie prac badawczych w Obszarze.

Harmonogram przewidywanych rocznych wydatków w czasie trwania pierwszego pięcioletniego programu działań

Rok 1Rok 2Rok 3Rok 4Rok 5Razem
od 5 do 6od 4 do 5od 2 do 3od 2 do 3od 4 do 5od 17 do 22
(w milionach dolarów amerykańskich)

Kontrahent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji harmonogramu działań i wydatków w zależności od okoliczności ekonomicznych i finansowych a także tempa i postępu działań eksploracyjnych i analizy danych, zgodnie z Przepisami.

WYKAZ 3

PLAN SZKOLEŃ W ZAKRESIE BADAŃ

I - PROGRAMY SZKOLEŃ W PIERWSZYM PIĘCIOLETNIM OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Kontrahent zorganizuje i zapewni stażystom możliwość udziału w następującym programie szkoleniowym w ciągu pierwszego pięcioletniego okresu obowiązywania umowy:

*
Program szkolenia na morzu w pracach eksploracyjnych;
*
Program szkoleń na lądzie.

A - PROGRAM SZKOLENIA NA MORZU W PRACACH EKSPLORACYJNYCH

Szkolenie na morzu obejmie wprowadzenie stażystów w prace prowadzone na statkach badawczych podczas rejsów eksploracyjnych. Program szkoleniowy obejmie następujące ogólne aspekty:

*
szkolenie przedrejsowe na lądzie obejmujące charakterystykę obszaru eksploracji, wprowadzenie do celów i metodologii eksploracji, planowanie rejsu eksploracyjnego nakierowanego na osiągnięcie określonych celów eksploracji;
*
szkolenie praktyczne zwiększające specjalistyczną wiedzę w zakresie posługiwania się sprzętem i metodami geofizyki morskiej, geologii, biologii, badań środowiskowych i oceanograficznych stosowanymi na statku badawczym;
*
szkolenie w zakresie zbierania, wstępnego opracowywania, podziału i konserwacji prób geologicznych i biologicznych do badań różnego typu;
*
wstępne opracowywanie różnych zestawów danych geofizycznych i oceanograficznych na statku;
*
przygotowywanie dzienników pracy, dokumentacji i pisemnych raportów rejsowych.
MożliwościSzkolenie na morzu
Dodatkowe organizacje uczestniczące w programie szkoleniowym, jeśli takie istnieją* Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Szczecin i Gdańsk)

* Wspólna Organizacja Interoceanmetal (IOM)

* Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Sopot)

* Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi

* Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

* KGHM Polska Miedź (Lubin)

Cele programu szkoleniowego dla personeluUmożliwienie stażystom zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w działaniach eksploracyjnych na morzu i organizowania ich
Umiejętności, które mogą zostać nabyte lub udoskonalone w trakcie szkolenia* Planowanie rejsów

* Znajomość metodologii badań terenowych

* ocena jakości pracy sprzętu i jakości prac związanych z poborem prób

* Pisanie sprawozdań z rejsu

Harmonogram szkoleńSzkolenia przeprowadzane podczas rejsów (każde

trwające około 1 miesiąca) odbędą się podczas pierwszego rejsu eksploracyjnego (rok 2) oraz podczas drugiego rejsu eksploracyjnego (rok 5); szkolenie zajmie 2-2,5 miesięcy (włącznie z przedrejsową fazą przygotowawczą)

Lata, w których odbędą się szkoleniaRok 2 i rok 5 programu
Liczba osób, które mają zostać przeszkolone i w jakich latach2 osoby w roku 2 i 2 osoby w roku 5
Szczególne wymagania dotyczące wyboru potencjalnych kandydatów (wymagania językowe, kwalifikacje minimalne itp.)* kandydat powinien mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie geologii, geofizyki, środowiska morskiego (w tym ekologii) lub posiadać równoważne wykształcenie

* powinien biegle posługiwać się językiem angielskim;

* powinien być zdrowy psychicznie i fizycznie i

* powinien być zdolny do pracy na morzu i w laboratorium.

Tabela 1: informacje o szkoleniu na morzu

B - PROGRAM SZKOLEŃ NA LĄDZIE

Program szkoleń na lądzie obejmie następujące aspekty:

*
Opracowywanie, analiza i interpretacja różnych zestawów danych geofizycznych i oceanograficznych, w tym wielowiązkowego systemu eksploracyjnego (MBES), danych grawitacyjnych, magnetycznych, profilowania pod powierzchnią osadów (SBP), danych dotyczących przewodnictwa, temperatury i gęstości wody morskiej (CTD), akustycznego prądomierza Dopplera (ADCP) itp.;
*
Zasady działania i zastosowania zaawansowanych urządzeń i procedur laboratoryjnych, w tym mikroskopii optycznej, mikroskopii fluorescencyjnej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), elektroforezy żelowej, laminarnego przepływu powietrza itp.;
*
Integracja wyników w celu rozpoznania różnorodnych głębokowodnych procesów geologicznych i oceanograficznych oraz opracowania baz danych środowiskowych;
*
Rozpoznanie różnych procesów mineralizacyjnych, w tym kartowanie prawdopodobnych i potencjalnych stref mineralizacji;
*
Przygotowywanie sprawozdań technicznych i badawczych.
MożliwościSzkolenie na lądzie
Dodatkowe organizacje uczestniczące w programie szkoleniowym, jeśli takie istnieją* Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Szczecin i Gdańsk)

* Wspólna Organizacja Interoceanmetal (IOM)

* Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Sopot)

* Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi

* Uniwersytet Wrocławski

* Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

* KGHM Polska Miedź (Lubin)

Cele programu szkoleniowego

dla personelu

Umożliwienie stażystom zdobycia umiejętności i

kompetencji niezbędnych do analizy i integracji danych zebranych podczas prac na morzu, a także podczas porejsowego opracowywania danych

Umiejętności, które mogą zostać nabyte lub udoskonalone w trakcie szkolenia* wiedza fachowa w zakresie analizy i oceny materiałów geologicznych (prób i danych) oraz geofizycznych

* wiedza specjalistyczna w zakresie analizy i oceny jakości prób biologicznych

* wiedza w zakresie ocen środowiskowych

* wiedza dotycząca wstępnej oceny zasobów

* wyczulenie na oddziaływanie eksploracji na środowisko

* doświadczenie analityczne w geochemii i wiedzy o właściwościach prób skał

Harmonogram szkoleńSzkolenie obejmie okres 3 miesięcy i zostanie przeprowadzone po rejsach eksploracyjnych (po zebraniu materiałów i przekazaniu danych do odpowiednich instytutów i laboratoriów na lądzie)
Lata, w których odbędą się szkoleniaRok 3 i rok 5 programu
Liczba osób, które mają zostać przeszkolone i w jakich latach3 osoby w roku 3 i 3 osoby w roku 5
Szczególne wymagania dotyczące wyboru potencjalnych kandydatów (wymagania językowe, kwalifikacje minimalne itp.)* powinien mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie geologii, geofizyki, środowiska morskiego (w tym ekologii) lub posiadać równoważne wykształcenie

* powinien biegle posługiwać się językiem angielskim

* powinien być zdrowy psychicznie i fizycznie i

* powinien być zdolny do pracy w laboratorium

Tabela 2: informacje o szkoleniu na lądzie

Warunki ogólne

Kontrahent pokryje wszystkie odpowiednie koszty, w tym koszty podróży i koszty utrzymania.

Kandydaci do programu szkolenia w eksploracji na morzu podpiszą z Kontrahentem umowę o poufności i inne zwyczajowe umowy.

Stażyści otrzymają certyfikaty ukończenia programu szkoleniowego. Stażyści dostarczą Kontrahentowi i Organizacji sprawozdania dotyczące rezultatów ich szkoleń. Ponadto po pięciu latach od ukończenia stażu każdy uczestnik stażu złoży Organizacji sprawozdanie dla umożliwienia oceny długoterminowych korzyści ze stażu.

II - PROGRAMY SZKOLENIOWE NA DRUGI I TRZECI OKRES 5-LETNI

Obowiązek szkolenia będzie przez Kontrahenta realizowany po podpisaniu niniejszej umowy. 15-letni plan pracy zatwierdzony przez Radę Organizacji podzielony jest na trzy etapy: etap I, etap II i etap III, , odpowiadające okresom 0-5 lat, 6-10 lat i 11-15 lat od daty podpisania niniejszej umowy. Profil prac został opracowany szczegółowo dla początkowego okresu pięcioletniego (etap I), który stanowić będzie fazę krytyczną określającą przyszły profil prac drugiego okresu pięcioletniego obowiązywania umowy (etap II). Profil ten będzie determinowany wynikami etapu I w zakresie rozpoznania obszaru eksploracji i postępami w dziedzinie technologii, innowacji itp. Etap II będzie miał opierał się na ewoluującym planie wynikającym z prac na etapie I.

Program szkoleniowy został sformułowany szczegółowo dla pierwszych pięciu lat obowiązywania umowy. Właściwe będzie zatem opracowanie, w odpowiednim czasie, podobnie szczegółowych programów szkoleniowych dla 20 stażystów w porozumieniu z Organizacją i zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi szkoleń, dla etapu II etapu III, ponieważ pod koniec etapu I będzie dokładniej wiadomo, jak rozwijają się prace związane z różnymi aspektami eksploracji. Po uzgodnieniu przez obie strony takie szczegółowe programy szkoleń staną się załącznikami do niniejszego wykazu dla kolejnych okresów eksploracji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

PLAN PRACY DLA EKSPLORACJI SIARCZKÓW POLIMETALICZNYCH

Plan pracy dla eksploracji siarczków polimetalicznych zaaprobowany przez Radę Organizacji będzie obowiązywał przez 15 lat od dnia podpisania niniejszej umowy. Ten 15-letni okres składa się z trzech etapów, z których każdy trwa pięć (5) lat. Podczas trwania tych trzech etapów umowy, Kontrahent będzie prowadził działania w pięciu dziedzinach, a mianowicie eksplorację, badania środowiskowe, opracowywanie technologii wydobywczej, opracowywanie technologii przerobu rud i ocenę ekonomiczną. Prace realizowane w każdym roku będą dostosowywane do sytuacji ekonomicznej i finansowej, postępu badań oraz będą wynikać z analizy wyników poprzednich badań.

Pierwszy etap programu ekploracyjnego (Czas trwania: pięć lat)

W tym okresie Kontrahent skoncentruje się na gromadzeniu informacji na temat geologii, geomorfologii i zasobów mineralnych oraz na zbieraniu danych dotyczących stanu wyjściowego środowiska. Celem Etapu I jest identyfikacja prognostycznych priorytetowych obszarów do przeprowadzenia eksploracji szczegółowych. Działania w pierwszym etapie będą polegały na przeprowadzeniu:

* Badań batymetrii dna morskiego w skali 1:50 000 za pomocą echosondy wielowiązkowej;

* Sondowania głębokowodnym sonarem bocznym z jednoczesnym pomiarem autopotencjału elektrycznego;

* Foto-video-profilowania i poboru prób z dna za pomocą głębokowodnych urządzeń holowanych (np. zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych typu ROV);

* Fizyko-chemicznych badań toni wody i poboru prób wody do analiz najważniejszych parametrów toni wody;

* Selektywnego poboru prób osadów dennych i skał za pomocą czerpacza czworobocznego, czerpacza skrzynkowego i/lub drag;

* Poboru prób osadów dennych za pomocą czerpacza ze zdalną kontrolą video dla pozyskania prób o dużej objętości;

* Badań geotechnicznych;

* Prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania i wytwarzania sprzętu i urządzeń dla eksploracji siarczków polimetalicznych oraz

* Badań oceanograficznych i bazowych badań środowiskowych.

Oczekiwane wyniki

W wyniku działań eksploracyjnych na tym etapie, powinny zostać zidentyfikowane prognostyczne priorytetowe obszary dla eksploracji szczegółowych.

Drugi etap programu eksploracyjnego (Czas trwania: pięć lat)

Celem tego etapu jest identyfikacja określonych miejsc występowania rud i oszacowanie potencjalnych zasobów rud, które się w nich znajdują.

Działania na Etapie II będą polegały na prowadzeniu:

* Badania batymetrii dna morskiego w skali 1: 25 000 przy użyciu głębokowodnej sondy wielowiązkowej;

* Sondowania głębokowodnym sonarem bocznym z jednoczesnym pomiarem autopotencjału elektrycznego;

* Foto-video-profilowania dna za pomocą głębokowodnych urządzeń holowanych (zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych typu ROV) lub urządzeń autonomicznych;

* Fizyko-chemicznych badań toni wody i poboru prób wody do analiz najważniejszych parametrów toni wody;

* Selektywnego poboru prób osadów dennych i skał ze zidentyfikowanych stanowisk występowania rud według ustalonej siatki stanowisk, za pomocą czerpacza skrzynkowego i/lub drag;

* Poboru prób osadów dennych za pomocą czerpacza ze zdalną kontrolą video dla pozyskania prób siarczków polimetalicznych o dużej objętości z miejsc, w których określono występowanie rud;

* Wierceń pojedynczych otworów o głębokości do 15 m dla wstępnego rozpoznania przestrzennego rozmieszczenia rud siarczkowych w podłożu;

* Badań magnetometrycznych dna dla oznaczenia stref o wzmożonej aktywności hydrotermalnej w podłożu i późniejszego poszukiwania nowych miejsc występowania rud w wyznaczonych strefach;

* Systematycznych szczegółowych badań geotechnicznych;

* Prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania metod i urządzeń technicznych do eksploracji siarczków polimetalicznych oraz dla opracowania metod badań in situ parametrów geotechnicznych siarczków polimetalicznych;

* Badań oceanograficznych i bazowych badań środowiskowych.

Oczekiwane wyniki

Prace eksploracyjne w Etapie II powinny pozwolić na okonturowanie miejsc występowania rud i oszacowanie zasobów.

Trzeci etap programu eksploracyjnego (Czas trwania: pięć lat)

Celem Etapu III jest zbadanie istotnych dla przemysłowej eksploatacji miejsc występowania rud, oszacowanie zasobów/rezerw rud, które się w nich znajdują i wreszcie identyfikacja obszaru wydobywczego.

Działania na Etapie III będą polegały na prowadzeniu:

* Szczegółowych badań batymetrii w skali 1: 10 000 przy użyciu głębokokwodnych echosond wielowiązkowych;

* Profilowania dna za pomocą pojazdów zdalnie sterowanych;

* Poboru prób osadów dennych za pomocą czerpacza ze zdalną kontrolą video dla pozyskania prób siarczków polimetalicznych o dużej objętości z miejsc, w których określono występowanie rud;

* Wierceń pojedynczych otworów o głębokości do 50 m w obrębie siatki stanowisk eksploracyjnych dla rozpoznania szczegółów przestrzennego rozmieszczenia rud siarczkowych w podłożu;

* Badań magnetometrycznych dna dla oznaczenia stref o wzmożonej aktywności hydrotermalnej w podłożu i późniejszego poszukiwania nowych miejsc występowania rud w wyznaczonych strefach;

* systematycznych analiz geotechnicznych w miejscach występowania rud;

* Prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania metod i konstrukcji urządzeń technicznych dla eksploracji/eksploatacji siarczków polimetalicznych;

* Badań oceanograficznych i bazowych badań środowiskowych.

Oczekiwane wyniki

Wynikiem prac eksploracyjnych na Etapie III powinna być identyfikacja ekonomicznie opłacalnych miejsc występowania rud, oszacowanie ich zasobów/rezerw, i ustalenie warunków alokacji środków.

Współpraca międzynarodowa

Kontrahent ma świadomość tego, że nie będzie prowadził swoich prac w izolacji i że inni Kontrahenci, w ramach umów z Organizacją, prowadzą działalność eksploracyjną w przyznanych im obszarach eksploracji na Grzbiecie Śródatlantyckim. Z tego względu Kontrahent uważa, że współpraca z innymi Kontrahentami jest ważnym zadaniem w niniejszej umowie. W mniemaniu Kontrahenta współpraca międzynarodowa powinna dotyczyć następujących aspektów:

* Harmonizacji metod eksploracji, metodologii gromadzenia danych, itp. (poprzez, na przykład, wspólne warsztaty dla oceny metodologii, ćwiczenia interkalibracyjne, wymianę obserwatorów, itp.);

* Wymiany danych środowiskowych;

* Wypracowania wspólnego podejścia do kwestii redukcji/minimalizacji oddziaływania prac eksploracyjnych na środowisko.

Kontrahent wyraża chęć uczestniczenia w takiej współpracy i będzie popierał Organizację w jej działaniach na rzecz zorganizowania współpracy regionalnej a także jest otwarty na propozycje zmierzające do realizacji tej współpracy. W ten sposób Kontrahent włączy się w proces, obejmujący wielość interesariuszy, wypracowywania norm środowiskowych oraz będzie popierał Organizację w jej wysiłkach na rzecz ustanowienia planu regionalnego zarządzania środowiskiem w regionie Grzbietu Śródatlantyckiego (poprzez na przykład udostępnienie odpowiednich danych i zaangażowanie się w działania dla określenia stref ochronnych, takich jak referencyjnych stref oddziaływania i referencyjnych stref ochronnych). Kontrahent będzie popierał przedsięwzięcia zmierzające do przygotowania Regionalnej Oceny Stanu Środowiska.

TECHNOLOGIA WYDOBYWCZA

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii wydobywczej I planu wydobycia obejmują następujące działania:

* Określenie wstępnych wymogów i założeń projektu wydobycia w oparciu o analizę i systematyczne zbieranie informacji i danych dotyczących bieżących technologii, które można przenieść bezpośrednio lub w sposób zmodyfikowany do projektu;

* Przygotowanie analizy funkcjonalnej systemu wydobywczego;

* Opracowanie wielowariantowego projektu modelowego optymalnej technologii wydobywczej dla celów optymalizacji zmiennych projektu oraz opracowanie, dla celów optymalizacyjnych, specyficznej dla miejsc występowania rud koncepcji technologicznej z uogólnionymi zmiennymi w zależności od lokalnych warunków oceanograficznych;

* Funkcjonalna synteza informacji niezbędnych dla opracowania krytycznych dla wydobycia siarczków elementów systemu wydobywczego oraz ocena niezbędnych zakresów charakterystyk operacyjnych poszczególnych podzespołów;

* Plan badań eksperymentalnych w odpowiedniej skali, z właściwym uwzględnieniem warunków fizycznych w obszarze potencjalnego wydobycia; plan uwzględni częściowe i odrębne testowanie różnych podzespołów dla celów późniejszej integracji ich w system przygotowany do przeprowadzenia wydobycia pilotażowego;

* Przygotowanie planu działań i faz wdrożeń, jakie należy zrealizować na poszczególnych etapach, w tym skompletowanie urządzeń wydobywczych, rozwiązania dla transport pionowego (z dna na powierzchnię), urządzeń odwadniających, generalny schemat platformy/statku wydobywczego, operacje logistyczne;

* Ocena ekonomiczna, w tym ocena odpowiednich wskaźników ekonomicznych, szacunki CAPEX/OPEX, badania operacyjne, proces podejmowania decyzji oraz analiza łańcucha wartości dla projektu wydobycia;

* Wstępne stadium wykonalności nakierowane na określenie wyników eksploracji, rozumianej jako połączenie czysto geologicznych badań z badaniami związanymi z opracowaniem technologii wydobycia i oceny ekonomicznej.

Ostateczne wdrożenie, rozpoczęcie, czas trwania i czas podejmowania działań nakreślonych powyżej będzie zależał od wyników eksploracji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki obszarów wydobywczych, i może zostać zmodyfikowane przez względy odnoszące się do wyników uprzednich działań, dostępności środków finansowych i postępu technologicznego.

Wielkoskalowe testy pilotażowego system wydobywczego będą mogły być zainicjowane dopiero po podjęciu decyzji odnośnie do rozpoczęcia eksploatacji przemysłowej w świetle opracowania przez Organizację regulacji prawnych w Kodeksie Wydobywczym, zwłaszcza z uwzględnieniem regulacji odnoszących się do monitoring środowiska, oraz w świetle wyników stadium wykonalności.

PRZERÓB METALURGICZNY

Dokonany zostanie przegląd wariantów przerobu metalurgicznego masywnych siarczków polimetalicznych; warianty te zostaną zbadane pod kątem wyboru jednego lub dwóch prognostycznych systemów przerobu metalurgicznego dostosowanych do specyfiki siarczków polimetalicznych. Podczas badań szczególna uwaga zostanie skierowana na zrównoważony charakter i problemy środowiskowe związane z przerobem metalurgicznym w zakładach przetwórczych na lądzie. Przestrzegane będą optymalizacje zmierzające do oszczędności energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Dla uniknięcia znaczących i szkodliwych efektów środowiskowych rozważone będzie wykorzystanie istniejących zakładów metalurgicznych, takich jak należące do KGHM Polska Miedź.

BAZOWE BADANIA OCEANOGRAFICZNE I ŚRODOWISKOWE

Kontrahent przewiduje podjęcie kompleksowego programu bazowych badań oceanograficznych i środowiskowych w rejonie eksploracji w ogólności i następnie szczegółowo w pozostałej części obszaru. Kontrahent zamierza również prowadzić badania w zakresie oceny ewentualnego oddziaływania na środowisko prac eksploracyjnych. Jednakże istnieje małe prawdopodobieństwo jakiegokolwiek poważnego oddziaływania na środowisko w ogólności, a na bioróżnorodność w szczególności, ani na dnie morskim ani w słupie wody bezpośrednio nad nim, przez działania eksploracyjne przewidziane niniejszą umową.

Bazowe badania środowiskowe będą prowadzone zgodnie z Przepisami oraz wszystkimi prawidłami, regulacjami i procedurami środowiskowymi ustalonymi przez Komisję Prawno-Techniczną (np. "Zalecenia dla Kontrahentów w zakresie oceny ewentualnego środowiskowego oddziaływania eksploracji minerałów morskich w Obszarze" (ISBA/19/LTC/8)).

Badania oceanograficzne i bazowe badania środowiskowe będą prowadzone celem uzyskania ogólnego opisu oceanografii całego obszaru eksploracji oraz wstępnego opisu biocenoz obszar ten zamieszkujących. Badania uwzględnią:

* Obserwacje meteorologiczne, z opisem stanu morza, prędkości i kierunku wiatru oraz zachmurzenia;

* Profilowanie CTD z pomiarem przewodnictwa, zasolenia, temperatury, głębokości, poziomu intensywności oświetlenia, zawartości chlorofilu a i tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pobór prób wody z różnych głębokości dla późniejszych analiz chemicznych;

* Badanie biocenoz obszarów hydrotermalnych, z uwzględnieniem określenia liczebności, biomasy i struktury taksonomicznej oraz rozmieszczenia pionowego, dla określenia ich stanu i zmienności naturalnej (foto-video-profilowanie i pobór prób osadu czerpaczem skrzynkowym);

* Badania oceanograficzne i środowiskowe będą prowadzone jednocześnie z samymi pracami eksploracyjnymi. Obok monitoringu oceanograficznego i środowiskowego całego obszaru eksploracji, prowadzone będą dwa dodatkowe kierunki działań:

* Szczegółowe badania oceanograficzne i bazowe środowiskowe w rejonach przylegających do stanowisk pilotażowego wydobycia siarczków polimetalicznych (na stanowiskach hydrotermalnie nieaktywnych, pozbawionych żyjących biocenoz hydrotermalnych, prawdopodobnie zasiedlonych jedynie przez taksony typowe dla głębokooceanicznego podłoża twardego) oraz

* Badania środowiskowe w obszarach zasiedlonych przez faunę typową dla wypływów hydrotermalnych.

Szczegółowe badania oceanograficzne i bazowe środowiskowe w obszarze lub obszarach przylegających do stanowisk pilotażowego wydobycia siarczków polimetalicznych rozpoczną się przed rozpoczęciem wydobycia pilotażowego, i będą uwzględniać:

* Profilowanie CTD z określeniem przewodnictwa, zasolenia, temperatury, głębokości, intensywności oświetlenia, zawartości chlorofilu a i tlenu rozpuszczonego w wodzie;

* Pobór prób wody na różnych głębokościach dla późniejszych analiz chemicznych;

* Badanie prądów przydennych;

* Badanie osadów dennych z określeniem ich własności mechanicznych i chemicznych, oraz właściwości wód porowych (interstycjalnych) oraz

* Badania biocenoz, z uwzględnieniem określenia ich liczebności, biomasy, struktury taksonomicznej i zmienności, jak również rozmieszczenia pionowego.

Badania środowiskowe w miejscach zasiedlonych przez faunę typową dla wypływów hydrotermalnych będą stanowić specjalny aspekt planowanych prac biorąc pod uwagę to, że przemysłowe wydobycie siarczków polimetalicznych będzie mogło być prowadzone w obszarach hydrotermalnie nieaktywnych w ich najbliższym sąsiedztwie. W związku z tym musi być prowadzony monitoring środowiskowy miejsc hydrotermalnie aktywnych. Ponadto badania biocenoz typowych dla wypływów hydrotermalnych są same w sobie jednym z najważniejszych obecnie działań w naukach morskich.

Monitoring środowiskowy hydrotermalnie aktywnych rejonów wymaga prowadzenia następujących działań z użyciem zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych:

* Video-profilowanie dna;

* Pobór prób fauny wypływów hydrotermalnych; oraz

* Pomiar temperatury i pobór prób płynów hydrotermalnych.

Ten zestaw badań będzie prowadzony podczas wydobycia pilotażowego i po jego zakończeniu, co da możliwość oceny charakteru i zakresu oddziaływania wydobycia na parametry środowiska morskiego i oceny wielkości obszaru, na którym to oddziaływanie jest znaczące. Specyfika zakresu i lokalizacji tych badań zostanie określona w trakcie prac eksploracyjnych.

Wstępna ocena ewentualnego oddziaływania proponowanych prac eksploracyjnych na środowisko morskie

Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia, że jego podwykonawcy będą stosować się do wszystkim wymogów środowiskowych zgodnie z "Zaleceniami dla Kontrahentów w zakresie oceny ewentualnego środowiskowego oddziaływania prac eksploracji minerałów morskich w Obszarze" (ISBA/19/LTC/8).

Podczas działań eksploracyjnych stosowane będą następujące urządzenia i metody:

* Statek badawczy, mający ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności (tzw. ubezpieczenie P&I - z ang. Protection and Indemnity) oraz wszystkie inne odpowiednie ubezpieczenia gwarantujące pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ewentualnych wypadków;

* Profilowanie batymetryczne dna: dla celów badań batymetrii i topografii dna stosowane będą statkowe echosondy jedno- i wielowiązkowe, jak również sondy wielowiązkowe zamontowane na podwodnych pojazdach autonomicznych lub zdalnie sterowanych; żadna z tych sond nie powoduje szkód środowiskowych;

* Profilowanie: zestaw urządzeń, jakie będą stosowane obejmuje profilery geoakustyczne, sonary boczne z równoczesnym pomiarem naturalnego pola elektrycznego, systemy profilowania foto i video, magnetometry do stosowania na dnie oraz sondy CTD z rozetą butli; urządzenia te nie powodują żadnych wykrywalnych szkód środowiskowych ponieważ są to systemy, które operują w toni wody bez zaburzania powierzchni dna; do fotografowania i videofilmowania stosowane jest oświetlenie, które może oddziaływać na faunę denną, ale oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, lokalne i nieznaczne;

* Pobór prób materiału pokrywającego dno: będzie ono dokonywane przy pomocy czerpaczy skrzynkowych w różnych konfiguracjach, czerpaczy dna zdalnie kierowanych, drag, głębokowodnych urządzeń wiertniczych mogących wiercić otwory do głębokości 50 m w dnie, i czerpaczy do poboru dużych prób materiału dennego; wymienione urządzenia oddziaływują jedynie na powierzchniowe warstwy formacji pokrywających dno, w bardzo ograniczonym obszarze, i nie wywołują żadnych znacznych oddziaływań środowiskowych; wiercenia na stanowiskach występowania rud siarczków polimetalicznych również nie będą prowadzić do żadnych znacznych ujemnych oddziaływań na środowisko morskie.

ZAŁĄCZNIK  II

KLAUZULE STANDARDOWE DLA UMOWY NA EKSPLORACJĘ

SEKCJA  1

DEFINICJE

1.1 W następujących klauzulach:

(a) "obszar eksploracji" oznacza tę część Obszaru przydzieloną Kontrahentowi do eksploracji, jaka została opisana w Wykazie 1 do niniejszej umowy, przy czym obszar ten może zostać pomniejszany co pewien czas zgodnie z niniejszą umową i Przepisami;

(b) "program działań" oznacza program działań, który określony jest w Wykazie 2, i który może być okresowo dostosowywany zgodnie z sekcjami 4.3 i 4.4 niniejszego załącznika;

(c) "Przepisy" oznaczają Przepisy dotyczące Poszukiwania i Eksploracji Siarczków Polimetalicznych w Obszarze, przyjęte przez Organizację.

1.2 Warunki i określenia zdefiniowane w Przepisach mają takie samo znaczenie w niniejszych klauzulach standardowych.

1.3 Zgodnie z Porozumieniem w sprawie Implementacji Części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 r., jego postanowienia i Część XI Konwencji powinny być interpretowane i stosowane łącznie jako jeden instrument; w związku z tym niniejsza umowa i odniesienia w niej do Konwencji powinny być odpowiednio do niego interpretowane i stosowane.

1.4 Niniejsza umowa obejmuje wykazy, które stanowią jej integralną część.

SEKCJA  2

RESPEKTOWANIE CZASU TRWANIA

2.1 Kontrahent gwarantuje respektowanie czasu trwania niniejszej umowy, która nie będzie podlegać zawieszeniu, rozwiązaniu ani zmianie, chyba że nastąpi to zgodnie z sekcjami 20, 21 i 24 niniejszego dokumentu.

2.2 Kontrahent ma wyłączne prawo do eksploracji siarczków polimetalicznych na obszarze eksploracji zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Organizacja zapewnia, że żaden inny podmiot nie będzie operował na tym samym obszarze w poszukiwaniu innych zasobów w sposób, który mógłby bezpodstawnie zakłócić działania Kontrahentowi.

2.3 Kontrahent, w drodze powiadomienia Organizacji, ma prawo w dowolnym momencie zrzec się, bez uszczerbku dla siebie, całości lub części swoich praw na obszarze eksploracji, pod warunkiem poniesienia przez Kontrahenta odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania powstałe przed dniem takiego zrzeczenia się w odniesieniu do obszaru zrzeczenia.

2.4 Żadne z postanowień niniejszej umowy nie są uważane za nadające Kontrahentowi jakiekolwiek inne prawa niż te wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. Organizacja zastrzega sobie prawo zawierania umów dotyczących zasobów innych niż siarczki polimetaliczne ze stronami trzecimi w obszarze objętym niniejszą umową.

SEKCJA  3

WARUNKI UMOWY

3.1 Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i pozostanie w mocy przez okres piętnastu lat od dnia podpisania, chyba że:

(a) Kontrahent podejmie umowę na eksploatację w obszarze eksploracji, która wejdzie w życie przed upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy lub

(b) Umowa zostanie wcześniej zakończona.

Pod warunkiem, że okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony zgodnie z sekcjami 3.2 i 17.2 niniejszego dokumentu.

3.2 Na wniosek Kontrahenta, złożony nie później niż sześć miesięcy przed upływem niniejszej umowy, niniejsza umowa może zostać przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć lat, na warunkach uzgodnionych przez Organizację i Kontrahenta, zgodnie z Przepisami. Przedłużenie takie zostaje zatwierdzone, jeśli Kontrahent w dobrej wierze podjął starania w celu spełnienia wymagań niniejszej umowy, ale z powodów od niego niezależnych nie był w stanie wykonać niezbędnych prac przygotowawczych do przystąpienia do etapu eksploatacji lub jeśli okoliczności ekonomiczne nie uzasadniają przejścia do etapu eksploatacji.

3.3 Niezależnie od wygaśnięcia niniejszej umowy zgodnie z sekcją 3.1 niniejszego dokumentu, jeśli co najmniej na 90 dni przed datą wygaśnięcia niniejszej umowy Kontrahent złożył wniosek o umowę na eksploatację, prawa i obowiązki Kontrahenta wynikające z niniejszej umowy obowiązują do czasu rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy na eksploatację lub odmowy jej zawarcia.

SEKCJA  4

EKSPLORACJA

4.1 Kontrahent rozpoczyna eksploracje zgodnie z harmonogramem określonym w programie działań przedstawionym w Wykazie 2 niniejszej umowy i przestrzega ten harmonogramu lub jego modyfikację, jak określono to w niniejszej umowie.

4.2 Kontrahent realizuje program działań określony w Wykazie 2 niniejszej umowy. Wydatki poniesione przez Kontrahenta na wykonywanie tych działań w rzeczywistych i bezpośrednich wydatkach na eksplorację w każdym roku umowy nie są mniejsze niż kwoty określone w tym programie lub w uzgodnionych do niego zmianach.

4.3 Kontrahent, za zgodą Organizacji, która to zgoda nie została bezzasadnie wstrzymana, może dokonywać od czasu do czasu zmian w programie działań i wydatkach określonych w niniejszej umowie, w miarę potrzeby i z rozwagą, zgodnie z dobrą praktyką przemysłu górniczego, oraz z uwzględnieniem warunków rynkowych dla metali znajdujących się w siarczkach polimetalicznych i z uwzględnieniem innych istotnych warunków gospodarczych na świecie.

4.4 Nie później niż na 90 dni przed upływem każdego okresu pięcioletniego od dnia, w którym niniejsza umowa wchodzi w życie, zgodnie z sekcją 3 niniejszego dokumentu, Kontrahent i Sekretarz Generalny wspólnie przeprowadzają kontrolę realizacji planu pracy dla eksploracji obowiązującego w ramach niniejszej umowy. Sekretarz Generalny może zażądać, aby Kontrahent przedłożył dodatkowe dane i informacje, jakie okażą się konieczne do celów kontroli. W wyniku ustaleń kontroli Kontrahent w razie konieczności dostosowuje swój plan pracy i przedstawi swój program działań na następny okres pięcioletni, w tym zmieniony plan przewidywanych rocznych wydatków. Odpowiednio jest zmieniany również Wykaz 2.

SEKCJA  5

MONITORING ŚRODOWISKA

5.1 Kontrahent podejmuje niezbędne środki w celu zapobiegania, zmniejszenia i kontrolowania zanieczyszczeń i innych zagrożeń dla środowiska morskiego, wynikających z jego działalności w Obszarze, na tyle, na ile jest to możliwe z zastosowaniem zasady ostrożności i najlepszych praktyk środowiskowych.

5.2 Przed rozpoczęciem działalności eksploracyjnej Kontrahent przedkłada Organizacji:

(a) ocenę oddziaływania potencjalnych skutków proponowanych działań dla środowiska morskiego;

(b) propozycję programu monitoringu w celu określenia potencjalnego wpływu proponowanych działań na środowisko oraz

(c) dane, które mogłyby zostać użyte do ustalenia bazowego stanu środowiska, na podstawie którego można będzie ocenić wpływ proponowanych działań.

5.3 Kontrahent, zgodnie z Przepisami, gromadzi bazowe dane środowiskowe w miarę postępu i rozwoju prac eksploracyjnych i ustala bazowy stan środowiska, na podstawie którego można będzie ocenić prawdopodobne skutki działań Kontrahenta w środowisku morskim.

5.4 Kontrahent, zgodnie z Przepisami, opracowuje i realizuje program monitoringu i raportowania o takich skutkach dla środowiska morskiego. Kontrahent współpracuje z Organizacją przy realizacji takiego monitoringu.

5.5 Kontrahent, w ciągu 90 dni od końca każdego roku kalendarzowego, składa Sekretarzowi Generalnemu sprawozdanie z realizacji i wyników programu monitoringu, o którym mowa w sekcji 5.4 niniejszego dokumentu, i przekazuje dane i informacje zgodnie z Przepisami.

SEKCJA  6

PLANY AWARYJNE I SYTUACJE KRYZYSOWE

6.1 Kontrahent, przed rozpoczęciem swego programu działań na podstawie niniejszej umowy, przedkłada Sekretarzowi Generalnemu plan awaryjny skutecznego reagowania na wypadki, które mogą spowodować poważne szkody lub grozić poważną szkodą dla środowiska morskiego, wynikające z działalności Kontrahenta na morzu w obszarze eksploracji. Taki plan awaryjny uwzględnia ustanowienie specjalnych procedur i przewiduje zastosowanie adekwatnych i odpowiednich urządzeń zaradczych; w szczególności plan przewiduje:

(a) natychmiastowe wszczęcie ogólnego alarmu w działalności eksploracyjnej;

(b) niezwłoczne powiadomienie Sekretarza Generalnego;

(c) ostrzeżenie statków, które mogłyby wpłynąć w obszar narażenia;

(d) Ciągłe przekazywanie pełnych informacji Sekretarzowi Generalnemu odnośnie do szczegółów już podjętych środków zaradczych i dalszych niezbędnych działań;

(e) usunięcie, w stosownych przypadkach, substancji zanieczyszczających;

(f) Ograniczenie poważnych szkód dla środowiska morskiego i, na tyle na ile jest to możliwe, zapobieżenie im, jak również łagodzenie takich skutków;

(g) W stosownych przypadkach współpracę z innymi kontrahentami umów z Organizacją w reagowaniu na sytuację kryzysową;

(h) Okresowe ćwiczenia dotyczące reagowania kryzysowego.

6.2 Kontrahent niezwłocznie zgłasza Sekretarzowi Generalnemu wszelkie wypadki wynikające z prowadzonej działalności, powodujące lub stwarzające zagrożenie poważnej szkody dla środowiska morskiego. Każdy takie zgłoszenie zawiera szczegóły takiego wypadku, w tym, między innymi:

(a) Współrzędne obszaru dotkniętego poważną szkodą dla środowiska morskiego lub co do którego można racjonalnie przewidzieć, że będzie zagrożony poważną szkodą;

(b) Opis działań podjętych przez Kontrahenta w celu zapobieżenia, powstrzymywania, zminimalizowania i naprawienia poważnej szkody lub zagrożenia poważną szkodą dla środowiska morskiego;

(c) Opis działań podejmowanych przez Kontrahenta w celu monitorowania wpływu zdarzenia na środowisko morskie;

(d) Informacje uzupełniające, których Sekretarz Generalny może w sposób racjonalny wymagać.

6.3 Kontrahent stosuje się do rozporządzeń awaryjnych wydanych przez Radę i środków zapobiegawczych o charakterze tymczasowym określonych przez Sekretarza Generalnego zgodnie z Przepisami, aby zapobiec, powstrzymać, zminimalizować lub naprawić poważne szkody lub groźbę poważnej szkody dla środowiska morskiego; rozporządzenia takie które mogą zawierać nakaz natychmiastowego zawieszenia jakichkolwiek działań Kontrahenta w obszarze eksploracji lub ich zmodyfikowania.

6.4 Jeżeli Kontrahent nie zastosuje się niezwłocznie do rozporządzeń awaryjnych lub natychmiastowych środków zapobiegawczych o charakterze tymczasowym, Rada może podjąć niezbędne racjonalne działania dla zapobieżenia, powstrzymania, minimalizacji lub naprawy wszelkich poważnych szkód lub zagrożenia poważną szkodą dla środowiska morskiego na koszt Kontrahenta. Kontrahent niezwłocznie zwraca Organizacji kwotę tych wydatków. Wydatki poniesione w taki sposób nie są składnikiem kar pieniężnych, jakie będą mogły być nałożone na Kontrahenta zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub Przepisów.

SEKCJA  7

POZOSTAŁOŚCI DZIAŁAŃ LUDZKICH ORAZ OBIEKTY I STANOWISKA O CHARAKTERZE ARCHEOLOGICZNYM I HISTORYCZNYM

Kontrahent niezwłocznie powiadamia pisemnie Sekretarza Generalnego o wszelkich znalezionych w obszarze eksploracji pozostałościach działań ludzkich o charakterze archeologicznym lub historycznym lub jakiegokolwiek obiektu lub stanowiska o podobnym charakterze i jego położeniu oraz o środkach zastosowanych dla ich zachowania i ochrony. Sekretarz Generalny przekazuje takie informacje Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz innym organizacjom międzynarodowym właściwym według kompetencji. Po znalezieniu jakichkolwiek takich szczątków działalności ludzkiej, obiektów lub stanowisk w obszarze eksploracji, aby zapobiec naruszeniu tych pozostałości nie prowadzi się dalszych poszukiwań lub eksploracji w obszarze eksploracji w odpowiednim promieniu od znaleziska aż do czasu podjęcia przez Radę innych decyzji uwzględniających stanowisko Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury lub innych organizacji międzynarodowych właściwych według kompetencji.

SEKCJA  8

SZKOLENIE

8.1 Zgodnie z Przepisami, przed rozpoczęciem eksploracji na podstawie niniejszej umowy, Kontrahent przedkłada Organizacji do zatwierdzenia proponowane programy szkoleniowe dotyczące szkolenia personelu Organizacji i państw rozwijających się, w tym udziału takiego personelu we wszystkich działaniach Kontrahenta podejmowanych w ramach niniejszej umowy.

8.2 Zakres i finansowanie programu szkoleniowego podlega negocjacjom między Kontrahentem, Organizacją i państwem lub państwami sponsorującymi.

8.3 Kontrahent prowadzi programy szkoleniowe zgodnie ze specjalnym programem szkolenia personelu, o którym mowa w sekcji 8.1, zatwierdzonym przez Organizację zgodnie z Przepisami, który to program, rewidowany i opracowywany co pewien czas, staje się częścią niniejszej umowy jako Wykaz 3.

SEKCJA  9

KSIĄŻKI RACHUNKOWE I REJESTRY

Kontrahent prowadzi kompletny i prawidłowy zestaw ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i rachunkowości, zgodny z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Księgi, rachunki i zapisy finansowe będą zawierać informacje, które w pełni odzwierciedlają rzeczywiste i bezpośrednie wydatki na eksplorację oraz inne informacje, które ułatwią skuteczny audyt tych wydatków.

SEKCJA  10

SPRAWOZDANIA ROCZNE

10.1 Kontrahent, w ciągu 90 dni od końca każdego roku kalendarzowego, przedkłada Sekretarzowi Generalnemu sprawozdanie w formie rekomendowanej przez Komisję Prawno-Techniczną, obejmujące program działań w obszarze eksploracji i zawierające, w stosownych przypadkach, wystarczająco szczegółowe informacje dotyczące:

(a) Prac eksploracyjnych przeprowadzonych w ciągu roku kalendarzowego, w tym mapy, odwzorowania i wykresy ilustrujące wykonane prace oraz uzyskane wyniki;

(b) Sprzętu zastosowanego do prac eksploracyjnych, w tym wyniki przeprowadzonych testów proponowanych technologii wydobycia, z wyjątkiem danych projektowych sprzętu oraz

(c) Realizacji programów szkoleniowych, w tym wszelkich proponowanych zmian lub opracowywania takich programów.

10.2 Sprawozdanie zawiera także:

(a) Wyniki uzyskane w ramach programów monitoringu środowiska, w tym obserwacje, pomiary, oceny i analizy parametrów środowiskowych;

(b) Oświadczenie dotyczące ilości siarczków polimetalicznych wydobytych jako próbki lub do celów testowania;

(c) Oświadczenie, zgodne z przyjętymi międzynarodowymi zasadami rachunkowości i poświadczone przez odpowiednio wykwalifikowaną firmę księgową, lub - w przypadku, gdy Kontrahentem jest Państwo lub przedsiębiorstwo państwowe - poświadczone przez Państwo sponsorujące, o rzeczywistych i bezpośrednich wydatkach Kontrahenta na eksplorację podczas realizacji programu działań w roku obrachunkowym Kontrahenta. Te wydatki mogą być zgłaszane przez Kontrahenta jako część kosztów wydobycia poniesionych przez kontrahenta przed rozpoczęciem wydobycia przemysłowego;

(d) Szczegóły dotyczące wszelkich proponowanych korekt do programu działań oraz przyczyny takich korekt.

10.3 Kontrahent przedkłada także dodatkowe informacje uzupełniające sprawozdania, o których mowa w sekcji 10.1 i 10.2, jakich Sekretarz Generalny może od czasu do czasu wymagać, w sposób uzasadniony, wypełniając obowiązki Organizacji wynikające z Konwencji, Przepisów i niniejszej umowy.

10.4 Kontrahent przechowuje, w dobrym stanie, reprezentatywną część prób i rdzeni siarczków polimetalicznych uzyskanych w toku eksploracji do czasu wygaśnięcia niniejszej umowy. Organizacja może pisemnie zażądać od Kontrahenta dostarczenia jej do analizy fragmentu takich prób i rdzeni pozyskanych w trakcie eksploracji.

10.5 W chwili złożenia rocznego sprawozdania Kontrahent uiszcza roczną opłatę administracyjną w wysokości 47 000 USD (lub kwotę, która może zostać ustalona zgodnie z sekcją 10.6 niniejszego dokumentu) pokrywającą koszty Organizacji na zarządzanie i nadzór nad realizacją niniejszej umowy i na sprawdzenie sprawozdań przedłożonych zgodnie z sekcją 10.1.

10.6 Wysokość rocznej opłaty administracyjnej może zostać zmieniona przez Organizację, tak aby odzwierciedlała faktycznie poniesione koszty.

SEKCJA  11

DANE I INFORMACJE, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PO WYGAŚNIĘCIEM UMOWY

11.1 Kontrahent przekazuje Organizacji wszystkie dane i informacje niezbędne i istotne dla skutecznego wykonywania uprawnień i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracji zgodnie z zapisami niniejszej sekcji.

11.2 Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Kontrahent, jeśli nie zrobił tego wcześniej, przedkłada Sekretarzowi Generalnemu następujące dane i informacje:

(a) Kopie danych geologicznych, środowiskowych, geochemicznych i geofizycznych pozyskanych przez Kontrahenta w trakcie realizacji programu działań, niezbędnych do skutecznego wykonywania uprawnień i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracji;

(b) Oszacowanie złóż nadających się do eksploatacji, gdy zostały one zidentyfikowane, w tym szczegółowe informacje dotyczące zawartości i ilości sprawdzonych, prawdopodobnych i możliwych zasobów siarczków polimetalicznych oraz przewidywanych warunków wydobycia;

(c) Kopie sprawozdań geologicznych, technicznych, finansowych i ekonomicznych sporządzonych przez Kontrahenta lub dla niego, które są konieczne i istotne dla skutecznego wykonywania uprawnień i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracji;

(d) Dostatecznie szczegółowe informacje dotyczące sprzętu wykorzystanego do prowadzenia prac eksploracyjnych, zawierające wyniki przeprowadzonych testów proponowanych technologii wydobycia, z wyjątkiem danych dotyczących rozwiązań projektowych urządzeń;

(e) Oświadczenie o ilości siarczków polimetalicznych pozyskanych jako próby lub do celów testowania;

(f) Oświadczenie dotyczące sposobu i miejsca przechowywania prób z rdzeni i ich dostępności dla Organizacji.

11.3 Dane i informacje, o których mowa w sekcji 11.2 niniejszego dokumentu przedkłada się również Sekretarzowi Generalnemu jeśli, przed wygaśnięciem niniejszej umowy, Kontrahent złoży wniosek o zatwierdzenie planu pracy dla badań lub jeżeli Kontrahent zrzecze się swych praw do obszaru eksploracji w zakresie, w jakim takie dane i informacje dotyczą obszaru zrzeczonego.

SEKCJA  12

POUFNOŚĆ

Dane i informacje przekazane Organizacji zgodnie z niniejszą umową są traktowane jako poufne zgodnie z zapisami Przepisów.

SEKCJA  13

OBOWIĄZKI

13.1 Kontrahent prowadzi eksplorację zgodnie z warunkami niniejszej umowy, Przepisami, Częścią XI Konwencji, Porozumieniem i innymi przepisami prawa międzynarodowego nie stojącymi w sprzeczności z Konwencją.

13.2 Kontrahent zobowiązuje się do:

(a) Zaakceptowania warunków niniejszej umowy jako wykonalnych i stosowania się do nich;

(b) Spełniania obowiązków wynikających z postanowień Konwencji, zasad, przepisów i procedur Organizacji oraz decyzji odpowiednich organów Organizacji;

(c) Zaakceptowania kontroli Organizacji nad działaniami w Obszarze, wynikającej z upoważnienia przez Konwencję;

(d) Wywiązywania się w dobrej wierze z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;

(e) Przestrzegania, tak dalece jak to praktyczne, wszelkich zaleceń, które mogą być wydawane od czasu do czasu przez Komisję Prawno-Techniczną.

13.3 Kontrahent aktywnie realizuje program działań:

(a) Z zachowaniem należytej staranności, efektywności i oszczędności;

(b) Z należytym uwzględnieniem wpływu jego działań na środowisko morskie;

(c) Z odpowiednim uwzględnieniem innych działań w środowisku morskim.

13.4 Organizacja zobowiązuje się wykorzystywać w dobrej wierze swoje uprawnienia i funkcje na mocy Konwencji i Porozumienia zgodnie z artykułem 157 Konwencji.

SEKCJA  14

KONTROLA

14.1 Kontrahent zezwala Organizacji na wysyłanie inspektorów na statki i instalacje wykorzystywane przez Kontrahenta do prowadzenia działań w obszarze eksploracji w celu:

(a) monitorowania stosowania się przez Kontrahenta do warunków niniejszej umowy i Przepisów;

(b) monitorowania wpływu takich działań na środowisko morskie.

14.2 Sekretarz Generalny w odpowiednim terminie zawiadamia Kontrahenta o przewidywanym czasie i długości trwania inspekcji, poda nazwiska inspektorów i poinformuje o wszelkich działaniach inspektorów, które mogą wymagać dostępności specjalnego wyposażenia lub specjalnej pomocy personelu Kontrahenta.

14.3 Inspektorzy są uprawnieni do sprawdzania statku lub instalacji, w tym dziennika okrętowego, wyposażenia, rejestrów, urządzeń, wszystkich innych zarejestrowanych danych i wszelkich istotnych dokumentów, które są niezbędne do monitorowania przestrzegania przez Kontrahenta warunków umowy.

14.4 Kontrahent, jego agenci i pracownicy pomagają inspektorom w wykonywaniu ich obowiązków oraz:

(a) Akceptują i ułatwią szybkie zaokrętowanie inspektorów na statkach i instalacjach;

(b) Współpracują z inspektorami i pomogą im w inspekcji statku lub instalacji, przeprowadzonej zgodnie z procedurami;

(c) Zapewniają dostęp do całego istotnego sprzętu, wszystkich urządzeń i personelu na statkach i instalacjach we właściwym czasie;

(d) Nie utrudniają pracy inspektorów, nie zastraszają ich ani nie ingerują w ich pracę w trakcie wykonywania przez nich swych obowiązków;

(e) Zapewniają inspektorom odpowiednie warunki, w tym, w stosownych przypadkach, wyżywienie i zakwaterowanie;

(f) Ułatwiają bezpieczne wyokrętowanie inspektorów.

14.5 Inspektorzy unikają ingerowania w normalne, prowadzone w bezpieczny sposób, operacje na statkach lub instalacjach wykorzystywanych przez Kontrahenta do prowadzenia działań na terenie objętym wizytą i działają zgodnie z Przepisami i środkami przyjętymi dla zachowania poufności danych i informacji.

14.6 Sekretarz Generalny i odpowiednio upoważnieni jego przedstawiciele mają dostęp, w celach audytu i przejrzenia, do wszelkiej dokumentacji księgowej, dokumentów, dzienników i zapisów Kontrahenta, niezbędnych i bezpośrednio związanych z weryfikacją wydatków, o których mowa w sekcji 10.2(c).

14.7 W razie potrzeby odpowiednich działań Sekretarz Generalny przekazuje Kontrahentowi oraz jego Państwu sponsorującemu lub Państwom sponsorującym właściwe informacje.

14.8 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kontrahent nie prowadzi eksploracji i nie zwraca się z wnioskiem o umowę na badania, przed wycofaniem się z obszaru eksploracji powiadamia o tym pisemnie Sekretarza Generalnego w celu umożliwienia Organizacji, jeśli ta tak postanowi, przeprowadzenia kontroli zgodnie z niniejszą sekcją.

SEKCJA  15

NORMY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

15.1 Kontrahent przestrzega ogólnie przyjęte międzynarodowe normy i standardy, ustanowione przez kompetentne organizacje międzynarodowe lub ogólne konferencje dyplomatyczne, dotyczące bezpieczeństwa pracy na morzu oraz zapobiegania kolizjom jak również zasady, przepisy i procedury, jakie mogą zostać przyjęte przez Organizację w zakresie bezpieczeństwa na morzu. Każdy statek wykorzystywany do prowadzenia działalności w Obszarze posiada aktualne ważne świadectwa, wymagane przez międzynarodowe standardy i normy i zgodnie z nimi.

15.2 Podczas prowadzenia eksploracji w ramach niniejszej umowy Kontrahent przestrzega zasady, przepisy i procedury, które mogą zostać przyjęte przez Organizację w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnianiu, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w pracy, relacji pracowniczych, ubezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa zatrudnienia i warunków życia w miejscu pracy. Takie zasady, przepisy i procedury uwzględnią konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych kompetentnych organizacji międzynarodowych.

SEKCJA  16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WIERZYTELNOŚĆ

16.1 Kontrahent ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą wielkość każdej szkody, w tym szkody dla środowiska morskiego, wynikającej z jego bezprawnych czynów lub zaniechań, a także czynów i zaniechań jego pracowników, podwykonawców, agentów oraz wszystkich osób zaangażowanych w działania lub działających na ich rzecz w ramach niniejszej umowy, w tym ponosi odpowiednie koszty środków podejmowanych dla zapobieżenia lub ograniczenia szkód w środowisku morskim, przy uwzględnieniu wszelkich działań lub zaniechań Organizacji, które przyczyniły się do powstania szkody.

16.2 Kontrahent zobowiązuje się zwolnić Organizację, jej pracowników, podwykonawców i reprezentantów przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami stron trzecich wynikających z jakichkolwiek bezprawnych czynów lub zaniechań Kontrahenta oraz jego pracowników, reprezentantów, podwykonawców i wszystkich osób zaangażowanych w działania lub działających na ich rzecz w ramach niniejszej umowy.

16.3 Organizacja ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą wielkość szkody wyrządzonej Kontrahentowi, wynikającej z jej bezprawnych czynów w ramach sprawowania swoich uprawnień i funkcji, w tym naruszenia art. 168 ust. 2 Konwencji, biorąc pod uwagę działania lub zaniechania Kontrahenta, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, a także wszystkich osób zaangażowanych w działania lub działających na ich rzecz na podstawie niniejszej umowy, które przyczyniły się do powstania szkody.

16.4 Organizacja zwalnia Kontrahenta, jego pracowników, podwykonawców, reprezentantów oraz wszystkie osoby zaangażowane w działania lub działające na ich rzecz na podstawie niniejszej umowy, z wszelkich roszczeń i odpowiedzialności wobec osób trzecich, wynikających z niedozwolonych czynów lub zaniechań Organizacji w sprawowaniu swych uprawnień i funkcji, włącznie z naruszeniami artykułu 168 ustęp 2 Konwencji.

16.5 Kontrahent posiada stosowne polisy ubezpieczeniowe od międzynarodowo uznanych ubezpieczycieli, zgodnie z ogólnie przyjętą międzynarodową praktyką morską.

SEKCJA  17

SIŁA WYŻSZA

17.1 Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za nieuniknione opóźnienie lub niewypełnienie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy za działanie siły wyższej rozumie się zdarzenie lub warunek, któremu Kontrahent nie mógłby w odpowiedni sposób zapobiec lub nie jest w stanie go kontrolować, pod warunkiem, że zdarzenie takie lub warunki nie zostały spowodowane zaniedbaniem Kontrahenta lub nieprzestrzeganiem przez niego dobrej praktyki przemysłu wydobywczego.

17.2 Na żądanie Kontrahent otrzymuje przedłużenie okresu trwania umowy równoważne okresowi, o który nastąpiło opóźnienie jego pracy w wyniku działania siły wyższej, a termin obowiązywania niniejszej umowy zostanie odpowiednio przedłużony.

17.3 W przypadku siły wyższej, Kontrahent podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia niezdolności do wykonania niniejszej umowy i spełnienia jej warunków z minimalnym opóźnieniem.

17.4 Kontrahent zawiadamia Organizację o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej tak szybko, jak to możliwe, i podobnie powiadomi Organizację o przywróceniu normalnych warunków.

SEKCJA  18

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani Kontrahent, ani firmy z nim związane lub jego podwykonawcy nie twierdzą w żaden sposób lub sugerują, w sposób bezpośredni lub dorozumiany, że Organizacja lub jej pracownik wyraża, lub wyrażał/a jakąkolwiek opinię w odniesieniu do siarczków polimetalicznych w obszarze eksploracji, a stwierdzenie zawierające takie twierdzenie lub sugestię nie pojawi się w żadnym prospekcie emisyjnym, ogłoszeniu, okólniku, reklamie, komunikacie prasowym lub podobnym dokumencie wydanym przez Kontrahenta, jakąkolwiek firmę stowarzyszoną lub jakiegokolwiek podwykonawcę, a bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym się do niniejszej umowy. Dla celów niniejszej sekcji "firma stowarzyszona" oznacza każdą osobę, firmę lub podmiot będący własnością państwa, kontrolujący, kontrolowany lub będący pod kontrolą wspólnie z Kontrahentem.

SEKCJA  19

ZRZECZENIE SIE PRAW

Kontrahent, w drodze powiadomienia Organizacji, jest uprawniony do zrzeczenia się swoich praw i wypowiedzenia niniejszej umowy bez jakiejkolwiek kary, pod warunkiem że Kontrahent pozostanie odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania powstałe przed datą tego zrzeczenia oraz za zobowiązania, które muszą zostać spełnione po rozwiązaniu umowy zgodnie z Przepisami.

SEKCJA  20

ZAKOŃCZENIE SPONSOROWANIA

20.1 Jeśli zmieni się przynależność państwowa Kontrahenta lub państwo sponsorujące Kontrahenta lub też państwo sponsorujące Kontrahenta zakończy, zgodnie z Przepisami, jego sponsorowanie, Kontrahent niezwłocznie powiadamia o tym Organizację.

20.2 W każdym z takich przypadków, jeśli Kontrahent nie otrzyma innego sponsora spełniającego wymogi określone w Przepisach, który przedłoży Organizacji zaświadczenie o sponsorowaniu Kontrahenta w formie i terminie przewidzianych w Przepisach, niniejsza umowa zostaje niezwłocznie rozwiązana.

SEKCJA  21

ZAWIESZENIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY ORAZ KARY

21.1 Rada może zawiesić lub rozwiązać niniejszą umowę, bez uszczerbku dla innych praw, posiadanych przez Organizację, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących zdarzeń:

(a) Jeśli, pomimo pisemnych ostrzeżeń ze strony Organizacji, Kontrahent prowadzi swoją działalność w sposób powodujący poważne, trwałe i umyślne pogwałcenie podstawowych warunków niniejszej umowy, Części XI Konwencji, Porozumienia i zasad, regulacji i procedur Organizacji;

(b) Jeśli Kontrahent nie zastosował się do ostatecznej wiążącej decyzji odpowiedniego organu rozstrzygającego spory;

(c) Jeśli Kontrahent staje się niewypłacalny lub ogłosi upadłość lub zawarł umowę z wierzycielami lub podlega likwidacji, bez względu na to czy obowiązkowo czy dobrowolnie, lub podlega postępowaniu przed jakimikolwiek trybunałem mającym na celu wyznaczenie powiernika, lub rozpoczyna postępowanie dotyczące postępowania upadłościowego, niewypłacalności lub przeregulowania długu obowiązującego obecnie lub w przyszłości, innego niż w celu odbudowy płynności.

21.2 Rada może, bez uszczerbku dla sekcji 17, po konsultacji z Kontrahentem, zawiesić lub rozwiązać niniejszą umowę, bez uszczerbku dla innych praw, jakie mogą przysługiwać Organizacji, jeżeli Kontrahent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy z powodu zdarzenia lub stanu siły wyższej, jak opisano w sekcji 17.1, które utrzymuje się przez nieprzerwany okres dłuższy niż dwa lata, mimo że Kontrahent podjął wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia niezdolności do wykonania i spełnienia warunków niniejszej umowy z minimalnym opóźnieniem.

21.3 Każde zawieszenie lub wypowiedzenie umowy następuje w drodze zawiadomienia, przez Sekretarza Generalnego, które zawiera oświadczenie o przyczynach podjęcia takich działań. Zawieszenie lub wypowiedzenie umowy zaczyna obowiązywać po upływie 60 dni po takim zawiadomieniu, chyba że Kontrahent w tym okresie zakwestionuje prawo Organizacji do zawieszenia lub rozwiązania umowy zgodnie z Częścią XI sekcja 5 Konwencji.

21.4 Jeśli Kontrahent podejmie takie działanie, niniejsza umowa zostaje zawieszona lub rozwiązana zgodnie z ostateczną wiążącą decyzją, zgodnie z Częścią XI sekcja 5 Konwencji.

21.5 Jeśli Rada zawiesi niniejszą umowę, Rada może zażądać, aby Kontrahent wznowił działania i spełnił warunki niniejszej umowy, nie później niż 60 dni po takim zawiadomieniu.

21.6 W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej umowy niewymienionego w sekcji 21.1 (a) niniejszej umowy, lub w miejsce zawieszenia lub rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami sekcji 21.1, Rada może nałożyć na Kontrahenta karę pieniężną proporcjonalną do wagi naruszenia.

21.7 Rada nie może wykonać decyzji nakładającej kary pieniężne, dopóki Kontrahentowi nie zostanie przyznana odpowiednia możliwość wyczerpania dostępnych środków prawnych dla swej obrony, zgodnie z Częścią XI sekcja 5 Konwencji.

21.8 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Kontrahent stosuje się do Przepisów i usuwa wszelkie instalacje, urządzenia i materiały w obszarze eksploracji i sprawia, że obszar będzie bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla osób, żeglugi lub środowiska morskiego.

SEKCJA  22

PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

22.1 Prawa i zobowiązania Kontrahenta wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przeniesione w całości lub w części tylko za zgodą Organizacji i zgodnie z Przepisami.

22.2 Organizacja nie wstrzymuje bezzasadnie swej zgody na przeniesienie, jeśli proponowany podmiot przejmujący posiada wszelkie kwalifikacje zgodnie z Przepisami i przyjmuje wszelkie zobowiązania Kontrahenta oraz jeśli przeniesienie nie udostępni podmiotowi przejmującemu planu pracy, którego zatwierdzenie byłoby zabronione zgodnie z Aneksem III artykuł 6 ustęp 3 (c) Konwencji.

22.3 Postanowienia, zobowiązania i warunki niniejszej umowy są wiążące, bez wpływu na korzyści, dla stron niniejszej umowy oraz ich następców i cesjonariuszy.

SEKCJA  23

BRAK ZRZECZENIA SIĘ PRAW

Brak zrzeczenia się przez którąkolwiek ze stron, w następstwie złamania postanowień i warunków niniejszej umowy przez drugą stronę, jakichkolwiek praw nie będzie interpretowane jako prawo do kolejnego złamania tego samego lub innego postanowienia lub warunku niniejszej umowy przez stronę drugą.

SEKCJA  24

ZMIANA

24.1 W przypadku wystąpienia okoliczności lub dużego prawdopodobieństwa powstania okoliczności, które zdaniem Organizacji lub Kontrahentowi spowodowałyby, że niniejsza umowa byłaby niesprawiedliwa, niewykonalna lub osiągnięcie celów określonych w niniejszej umowie lub w części XI Konwencji okazałoby się niemożliwe, strony rozpoczną negocjacje w celu jej odpowiedniej zmiany.

24.2 Niniejsza umowa może być również zmieniona w drodze porozumienia między Kontrahentem a Organizacją w celu ułatwienia stosowania jakichkolwiek zasad, przepisów i procedur przyjętych przez Organizację po wejściu w życie niniejszej umowy.

24.3 Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub zmodyfikowana w inny sposób tylko za zgodą Kontrahenta i Organizacji, przy pomocy odpowiedniego dokumentu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

SEKCJA  25

SPORY

25.1 Wszelkie spory między stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy są rozstrzygane zgodnie z Częścią XI sekcja 5 Konwencji.

25.2 Zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 Aneksu III do Konwencji każda ostateczna decyzja wydana przez sąd lub trybunał właściwy na podstawie Konwencji dotycząca praw i zobowiązań Organizacji i Kontrahenta jest egzekwowalna na terytorium któregokolwiek z Państw Stron Konwencji, którego ta decyzja może dotyczyć.

SEKCJA  26

POWIADOMIENIA

26.1 Każdy wniosek, żądanie, zawiadomienie, sprawozdanie, zgoda, zatwierdzenie, zrzeczenie się, wskazanie lub wyjaśnienie odnoszące się do niniejszej umowy sporządza się na piśmie przez Sekretarza Generalnego lub wyznaczonego przedstawiciela Kontrahenta, w zależności od sytuacji. Doręczenie Sekretarzowi Generalnemu lub wyznaczonemu przedstawicielowi kontrahenta następuje osobiście lub teleksem, faksem, lotniczą pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną zawierającą upoważniony podpis. Wymóg pisemnego przedstawienia informacji jest, na mocy Przepisów, spełniony poprzez dostarczenie informacji w dokumencie elektronicznym zawierającym podpis cyfrowy.

26.2 Każda ze stron ma prawo zmienić adres na inny nie wcześniej niż na 10 dni od powiadomienia o tym fakcie drugiej strony.

26.3 Doręczenie osobiste staje się skuteczne w momencie jego wykonania. Dostarczenie za pośrednictwem teleksu uważa się za fakt następnego dnia roboczego po dniu, w którym na maszynie teleksowej nadawcy znajdzie się sygnał "odpowiedź zwrotna". Dostarczenie faksem jest skuteczne, gdy sygnał "raport z potwierdzenia wysłania" potwierdzi przekazanie dokumentu do odbiorcy na opublikowany numer faksu odbiorcy. Przesyłkę poleconą nadaną pocztą lotniczą uznaje się za doręczoną 21 dni po wysłaniu. Przyjmuje się, że dokument elektroniczny został odebrany przez adresata, gdy wchodzi on do systemu informacyjnego wyznaczonego lub wykorzystywanego przez adresata w celu otrzymywania dokumentów tego typu, które mogą być pobierane i przetwarzane przez adresata.

26.4 W rozumieniu niniejszej umowy, powiadomienie skierowane do wyznaczonego przedstawiciela Kontrahenta stanowi skuteczne powiadomienie Kontrahenta, a wyznaczony jego przedstawiciel będzie reprezentował Kontrahenta w zakresie obsługi procesu powiadamiania w postępowaniu sądowym lub przed trybunałem sprawującym jurysdykcję.

26.5 W rozumieniu niniejszej umowy, powiadomienie Sekretarza Generalnego stanowi skuteczne powiadomienie Organizacji, a Sekretarz Generalny będzie reprezentantem Organizacji w zakresie obsługi procesu powiadamiania w postępowaniu sądowym lub przed trybunałem sprawującym jurysdykcję.

SEKCJA  27

WŁAŚCIWE PRAWO

27.1 Realizacja niniejszej umowy podlega jej postanowieniom, zasadom, przepisom i procedurom Organizacji, Części XI Konwencji, Porozumienia i innym przepisom prawa międzynarodowego nie stojącym w sprzeczności z Konwencją.

27.2 Kontrahent, jego pracownicy, podwykonawcy, reprezentanci i wszystkie osoby zaangażowane w prace lub prowadzące działalność na podstawie niniejszej umowy przestrzegają obowiązujące prawo, o którym mowa w sekcji 27.1 niniejszego dokumentu i nie mogą zaangażować się bezpośrednio lub pośrednio w jakąkolwiek działalność zabronioną przez obowiązujące prawo.

27.3 Żadne postanowienie niniejszej umowy nie jest uważane za zwolnienie z konieczności ubiegania się o uzyskanie i uzyskanie zgód, zezwoleń i upoważnień, jakie mogą być wymagane w ramach działalności związanych z niniejszą umową.

SEKCJA  28

INTERPRETACJA

Podział niniejszej umowy na sekcje i podsekcje oraz wstawianie nagłówków ma wyłącznie charakter ułatwiający odniesienie i nie ma wpływu na konstrukcję lub interpretację niniejszej umowy.

SEKCJA  29

DOKUMENTY DODATKOWE

Każda ze stron umowy zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i do wykonania wszystkich dalszych czynności, jakie mogą być niezbędne i właściwe dla realizacji postanowień niniejszej umowy.