Minimum programowe wychowania przedszkolnego oraz zestaw dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.

Monitor Polski

M.P.1992.12.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 kwietnia 1992 r.
w sprawie minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się minimum programowe wychowania przedszkolnego, zwane dalej "minimum programowym", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Minimum programowe zawiera podstawowe cele, zadania i treści wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat.
3.
Przedszkola i oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych obowiązane są stosować program opracowany na podstawie minimum programowego, wybrany z zestawu, o którym mowa w § 3.
4.
Wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie co najmniej minimum programowego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych są bezpłatne.
5.
Organy i osoby prowadzące przedszkola lub oddziały przedszkolne ustalają czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego, z tym że czas ten nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
1.
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych opracowują miesięczne plany pracy na podstawie programu wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3.
2.
Plany pracy powinny obejmować zadania zawarte w programie oraz określać dostosowanie do nich formy i metod pracy, z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.
1.
Dopuszcza się do użytku w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych programy wymienione w zestawie programów wychowania przedszkolnego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Program wychowania przedszkolnego jest dopuszczany do użytku i wpisywany do zestawu, o którym mowa w ust. 1, przez Ministra Edukacji Narodowej z inicjatywy własnej lub na wniosek autora programu.
Zarządzenie nie dotyczy przedszkoli specjalnych.
Tracą moc:
1)
program wychowania w przedszkolu, wprowadzony decyzją Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 maja 1973 r. (nr KO-410-3/73) - wydanie broszurowe,
2)
program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi sześcioletnimi, wprowadzony decyzją Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 marca 1977 r (nr PN-1-41-1/77) - wydanie broszurowe,
3)
instrukcja do programu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi sześcioletnimi, wprowadzona decyzją Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 22 czerwca 1981 r. (nr KO-410-4/91) - wydanie broszurowe.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINIMUM PROGRAMOWE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI 3-6 LETNICH

I.

 Założenia ogólne

1. Nadrzędną wartością edukacji przedszkolnej jest rozwój dziecka.

2. Placówki przedszkolne pełnią zadania w ścisłym współdziałaniu z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci.

3. Podstawowe kierunki pracy pedagogicznej placówki przedszkolnej powinny być określane przez potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, a także potrzeby środowiska lokalnego. Nauczyciel w swojej pracy powinien w szczególności:

1) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) wspierać rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

3) inicjować poczucie tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczyć współodpowiedzialności za własne zachowanie,

4) zapewniać warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowywać je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,

5) otaczać szczególną troską dzieci niepełnosprawne, wymagające oddziaływania stymulacyjno-kompensacyjnego, oraz zaspokajać potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

II.

 Treści programowe

Zdrowie - aktywność ruchowa - rozwój fizyczny

1. Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2. Budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń.

3. Wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i higieną życia codziennego.

4. Kształtowanie prawidłowej postawy fizycznej.

5. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

Dziecko - rodzina - środowisko

1. Rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby przez poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości.

2. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

3. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia.

4. Budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką.

Aktywność intelektualna - rozwój umysłowy

1. Poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego, nabywanie określonych doświadczeń, wiedzy i umiejętności praktycznych.

2. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, a w szczególności:

- kształtowanie umiejętności językowych; wzbogacanie słownictwa, poprawności fonetycznej i gramatycznej, wyrażania relacji, prowadzenie dialogu, układania opowiadań, wyrażania uczuć;

- kształtowanie sprawności umysłowych: porównywania, klasyfikowania, analizy i syntezy, uogólnienia i wnioskowania.

3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania i pisania a w szczególności:

- kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,

- zapoznawanie z istotą symbolu graficznego,

- rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych wielkich i małych,

- doskonalenie orientacji przestrzennej,

- doskonalenie sprawności manualnych w trakcie różnorodnych, działań, a także celowo organizowanych ćwiczeń,

- czytanie wyrazów, zdań oraz krótkich tekstów,

- próby pisania, podejmowane z inicjatywy dzieci.

4. Kształtowanie elementarnych pojęć matematycznych dotyczących:

- orientacji w przestrzeni, wielkości przedmiotów, określania ciężaru, pojemności i czasu,

- zapoznawania z figurami geometrycznymi,

- tworzenie zbiorów, ich klasyfikacji jakościowej i ilościowej,

- dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 10 (posługiwanie się znakami).

Wrażliwość estetyczna - aktywność twórcza

1. Budzenie wrażliwości estetycznej dzieci w kontaktach z przyrodą, techniką, sztuką.

2. Umożliwianie dzieciom kontaktu z literaturą, teatrem, plastyką, filmem, muzyką.

3. Rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej, z uwzględnieniem prób łączenia różnych rodzajów ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.

4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi materiałami, przyborami i narzędziami w działalności plastyczno-konstrukcyjnej.

5. Wdrażanie do organizowania i wykonywania pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dopuszcza się do użytku w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (szkolnych punktach filialnych) następujące programy:

1) Program wychowania w przedszkolu nr DKO-4013-1/92,

2) Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi sześcioletnimi objętymi jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym nr DKO-4013-2/92,

3) Program wychowania w przedszkolu nr DKO-4013-3/92.

Teksty programów stanowią odrębne wydawnictwa.