Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Monitor Polski

M.P.1956.43.525

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ENERGETYKI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ORAZ PREZESA PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN
z dnia 17 maja 1956 r.
w sprawie miesięcznych norm zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26), § 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej (Dz. U. z 1950 r. Nr 26, poz. 233, Nr 58, poz. 523 i 529 oraz z 1951 r. Nr 60, poz. 410) oraz na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336, Nr A-115, poz. 1495, z 1954 r. Nr A-50, poz. 683 i z 1955 r. Nr 65, poz. 850, Nr 123, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
1.
Dla odbiorców, których obowiązuje taryfa I (dla gospodarstw domowych) zgodnie z taryfami energii elektrycznej nr T-1, ustala się następujące normy miesięczne zużycia energii, w ramach których należność za energię oblicza się według określonych taryfą I stawek:
w okresach obrachunkowych
IV V VI

VII VIII IX

kWh

X XI XII

I II III

kWh

1) w mieszkaniach jednoizbowych4050
2) w mieszkaniach dwuizbowych5060
3) w mieszkaniach trzyizbowych5575
4) na każdą następną izbę57
2.
Część mieszkania wieloizbowego, zajmowanego przez samodzielnego lokatora, traktuje się jako samodzielne mieszkanie.
3.
Jeśli z kuchni korzysta więcej niż 2 samodzielnych lokatorów, normy określone w ust. 1 zwiększa się o 10 kWh na każdego lokatora.
4.
Jeżeli izba zamieszkała lub kuchenna nie ma okna lub mieści się w suterenie, normy określone w ust. 1 zwiększa się o 10 kWh na każdą taka izbę.
5.
Mieszkania lub części mieszkań zajmowane przez samodzielnych lokatorów, nie posiadające instalacji gazowej i wyposażone jedynie w trzon kuchenny, z którego korzysta jeden lub więcej lokatorów - otrzymują dodatkową normę niezależnie od określonej w ust. 1-4 w wysokości 25 kWh.
6.
Jeżeli mieszkanie nie ma instalacji gazowej ani trzonu kuchennego, normy określone w ust. 1-4 zwiększa się:

dla 1 lub 2 osób zameldowanych - o 120 kWh,

"3-5 " " - o 180 ",

"6 i więcej " " - o 200 "

1.
Za każdą kilowatogodzinę pobraną z przekroczeniem normy określonej w § 1 ustala się cenę w wysokości 1,50 zł.
2.
W razie stwierdzenia przez przedstawicieli instytucji inkasowych systematycznego i złośliwego przekraczania przez odbiorcę norm poboru energii ustalonych w § 1 - instytucja inkasowa zgłosi wniosek o ukaranie odbiorcy zgodnie z art. 6 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26).
Traci moc zarządzenie Ministra Energetyki i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie cen za energię elektryczną pobraną z przekroczeniem określonych norm oraz zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 26 stycznia 1954 r. w sprawie norm miesięcznych zużycia energii elektrycznej.
Normy określone w § 1 stosuje się poczynając od szóstego okresu obrachunkowego 1956 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.