§ 2. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. - M.P.1956.43.525 - OpenLEX

§ 2. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Monitor Polski

M.P.1956.43.525

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1956 r.
§  2.
1.
Za każdą kilowatogodzinę pobraną z przekroczeniem normy określonej w § 1 ustala się cenę w wysokości 1,50 zł.
2.
W razie stwierdzenia przez przedstawicieli instytucji inkasowych systematycznego i złośliwego przekraczania przez odbiorcę norm poboru energii ustalonych w § 1 - instytucja inkasowa zgłosi wniosek o ukaranie odbiorcy zgodnie z art. 6 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26).