Miesięczna kwota przeciętnej emerytury, miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.

Monitor Polski

M.P.2020.197

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 252) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r.:
1)
miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2279,02 zł;
2)
miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1695,73 zł;
3)
miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1939,26 zł;
4)
kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a)
229,91 zł - dla dodatku za tajne nauczanie,
b)
229,91 zł - dla dodatku kombatanckiego,
c)
229,91 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,
d)
432,12 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;
5)
kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 229,91 zł;
6)
kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
a)
za 1 miesiąc - 11,53 zł,
b)
za 2 miesiące - 22,94 zł,
c)
za 3 miesiące - 34,54 zł,
d)
za 4 miesiące - 45,94 zł,
e)
za 5 miesięcy - 57,49 zł,
f)
za 6 miesięcy - 68,92 zł,
g)
za 7 miesięcy - 80,48 zł,
h)
za 8 miesięcy - 91,98 zł,
i)
za 9 miesięcy - 103,49 zł,
j)
za 10 miesięcy - 114,96 zł,
k)
za 11 miesięcy - 126,37 zł,
l)
za 12 miesięcy - 137,98 zł,
m)
za 13 miesięcy - 149,45 zł,
n)
za 14 miesięcy - 160,94 zł,
o)
za 15 miesięcy - 172,42 zł,
p)
za 16 miesięcy - 183,90 zł,
q)
za 17 miesięcy - 195,47 zł,
r)
za 18 miesięcy - 206,92 zł,
s)
za 19 miesięcy - 218,45 zł,
t)
za 20 miesięcy - 229,91 zł;
7)
kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a)
620, 37 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b)
465,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c)
527,35 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
8)
kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:
a)
532,61 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
b)
878,81 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
c)
703,05 zł - przy potrącaniu:
-
świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53),
-
kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,
-
kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
-
kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
-
kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-
zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
-
zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,
d)
213,04 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.