Miesięczna kwota przeciętnej emerytury, miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.

Monitor Polski

M.P.2019.202

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r.:
1)
miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2200,68 zł;
2)
miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1625,73 zł;
3)
miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1869,26 zł;
4)
kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a)
222,01 zł - dla dodatku za tajne nauczanie,
b)
222,01 zł - dla dodatku kombatanckiego,
c)
222,01 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,
d)
417,27 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;
5)
kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
a)
za 1 miesiąc - 11,13 zł,
b)
za 2 miesiące - 22,15 zł,
c)
za 3 miesiące - 33,35 zł,
d)
za 4 miesiące - 44,36 zł,
e)
za 5 miesięcy - 55,51 zł,
f)
za 6 miesięcy - 66,55 zł,
g)
za 7 miesięcy - 77,71 zł,
h)
za 8 miesięcy - 88,82 zł,
i)
za 9 miesięcy - 99,93 zł,
j)
za 10 miesięcy - 111,01 zł,
k)
za 11 miesięcy - 122,03 zł,
l)
za 12 miesięcy - 133,24 zł,
m)
za 13 miesięcy - 144,31 zł,
n)
za 14 miesięcy - 155,41 zł,
o)
za 15 miesięcy - 166,49 zł,
p)
za 16 miesięcy - 177,58 zł,
q)
za 17 miesięcy - 188,75 zł,
r)
za 18 miesięcy - 199,81 zł,
s)
za 19 miesięcy - 210,94 zł,
t)
za 20 miesięcy - 222,01 zł;
6)
kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
a)
za 1 miesiąc - 11,13 zł,
b)
za 2 miesiące - 22,15 zł,
c)
za 3 miesiące - 33,35 zł,
d)
za 4 miesiące - 44,36 zł,
e)
za 5 miesięcy - 55,51 zł,
f)
za 6 miesięcy - 66,55 zł,
g)
za 7 miesięcy - 77,71 zł,
h)
za 8 miesięcy - 88,82 zł,
i)
za 9 miesięcy - 99,93 zł,
j)
za 10 miesięcy - 111,01 zł,
k)
za 11 miesięcy - 122,03 zł,
l)
za 12 miesięcy - 133,24 zł,
m)
za 13 miesięcy - 144,31 zł,
n)
za 14 miesięcy - 155,41 zł,
o)
za 15 miesięcy - 166,49 zł,
p)
za 16 miesięcy - 177,58 zł,
q)
za 17 miesięcy - 188,75 zł,
r)
za 18 miesięcy - 199,81 zł,
s)
za 19 miesięcy - 210,94 zł,
t)
za 20 miesięcy - 222,01 zł;
7)
kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a)
599,04 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b)
449,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c)
509,22 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
8)
kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:
a)
514,30 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
b)
848,60 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
c)
678,88 zł - przy potrącaniu:
-
świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39),
-
kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,
-
kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
-
kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
-
kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-
zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
-
zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,
d)
205,72 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.