Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.

Monitor Polski

M.P.2015.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Pan Jakub Jaworowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2)
Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;
3)
pozostali członkowie - po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
a)
Ministra Finansów,
b)
Ministra Gospodarki,
c)
Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
d)
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
e)
Ministra Skarbu Państwa.
Do zadań Zespołu należy:
1)
przegląd istniejących programów rozwojowych dla Śląska;
2)
opracowanie koncepcji wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska - Śląskie Centrum Przemysłu;
3)
opracowanie koncepcji wsparcia dla obszarów szczególnie dotkniętych programem naprawczym sektora górnictwa węgla kamiennego.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.
2.
Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia Zespołu i przewodniczy tym posiedzeniom w przypadku nieobecności przewodniczącego.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
1.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3.
Przewodniczący może zlecać wykonywanie opinii lub ekspertyz.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1.
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 3.
2.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie okresowe z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3.
Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów ostatniego sprawozdania zawierającego podsumowanie prac Zespołu.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.