Monitor Polski

M.P.2015.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pan Jakub Jaworowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;
3) pozostali członkowie - po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
a) Ministra Finansów,
b) Ministra Gospodarki,
c) Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
d) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
e) Ministra Skarbu Państwa.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) przegląd istniejących programów rozwojowych dla Śląska;
2) opracowanie koncepcji wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska - Śląskie Centrum Przemysłu;
3) opracowanie koncepcji wsparcia dla obszarów szczególnie dotkniętych programem naprawczym sektora górnictwa węgla kamiennego.
§  4.
1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.
2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia Zespołu i przewodniczy tym posiedzeniom w przypadku nieobecności przewodniczącego.
§  5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
§  6.
1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opinii lub ekspertyz.
§  7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
§  8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9.
1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 3.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie okresowe z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów ostatniego sprawozdania zawierającego podsumowanie prac Zespołu.
§  10. Obsługę prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.