Monitor Polski

M.P.2016.471

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
3. Podmiotami sektora spożywczego i rolnego w rozumieniu niniejszego zarządzenia są spółki prowadzące działalność w sektorze spożywczym i rolnym, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Skarbu Państwa albo spółki, w których prawa z akcji lub udziałów wykonują podmioty, nad którymi nadzór wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) wypracowanie koncepcji, trybu i warunków dokonania ewentualnej konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego oraz wskazanie możliwych efektów synergii w przypadku konsolidacji;
2) wskazanie podmiotów, które będą podlegać ewentualnej konsolidacji;
3) wypracowanie propozycji niezbędnych działań, w tym zmian legislacyjnych.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Skarbu Państwa;
2) wiceprzewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
3) pozostali członkowie:
a) sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
b) sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
c) sekretarz stanu bądź podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,
d) dyrektor albo zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa,
e) dyrektor albo zastępca dyrektora w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
f) przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych zajmujący stanowisko Prezesa albo wiceprezesa,
g) przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmujący stanowisko Prezesa albo zastępcy Prezesa,
h) przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego zajmujący stanowisko Prezesa albo zastępcy Prezesa,
i) prezes zarządu spółki "Krajowa Spółka Cukrowa" S.A. z siedzibą w Toruniu,
j) prezes zarządu spółki "ELEWARR" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. i oraz j, stają się członkami Zespołu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.
3. Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b oraz e-h, wskazuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wskazuje Minister Rozwoju. Członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, wskazuje Minister Skarbu Państwa.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy obradom Zespołu;
3) planuje i organizuje prace Zespołu;
4) powołuje ekspertów zewnętrznych;
5) reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wiceprzewodniczący.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego, członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
5. Przewodniczący może powierzyć wybranym członkom Zespołu wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5.
1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały mogą być podejmowane z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
3. Prace Zespołu prowadzone są z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorcy.
§  6.
1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu. Protokół sporządza sekretarz Zespołu.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, są przechowywane w Ministerstwie Skarbu Państwa.
§  7.
1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.
2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, kompetentni w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;
2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;
3) konsultanci reprezentatywnych zrzeszeń branżowych.
§  8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9.
1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa.
2. Członkom Zespołu i innym osobom biorącym udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.
§  10.
1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów okresowe sprawozdania z realizacji zadań Zespołu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.