Monitor Polski

M.P.2016.447

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) monitorowanie procesu wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64), w spójności z europejskimi ramami kwalifikacji;
2) monitorowanie wdrażania rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju wiedzy i umiejętności ważnych dla innowacyjnej gospodarki, zatrudnienia i spójnego społeczeństwa;
3) przygotowywanie projektów modyfikacji dokumentu rządowego dotyczącego kierunków działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
4) współpraca z partnerami i instytucjami istotnymi dla rozwoju uczenia się przez całe życie, w tym z Radą Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
5) monitorowanie prac prowadzonych w Unii Europejskiej w zakresie uczenia się przez całe życie, w tym europejskich ram kwalifikacji.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Minister Edukacji Narodowej;
2) pozostali członkowie:
a) Minister Cyfryzacji,
b) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
c) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) Minister Obrony Narodowej,
f) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
g) Minister Rozwoju,
h) Minister Sportu i Turystyki,
i) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
j) Minister Zdrowia,
k) Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- lub wyznaczeni przez nich sekretarze stanu lub podsekretarze stanu;

3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
3. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz eksperci.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzeń Zespołu, który podpisuje przewodniczący Zespołu.
§  5.
1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia, w tym także w przypadku opinii i wniosków, Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
2. W okresie między posiedzeniami Zespół, z inicjatywy przewodniczącego Zespołu, może rozstrzygać sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przewodniczący Zespołu, rozsyłając projekt uchwały, wyznacza członkom Zespołu termin do zajęcia pisemnego stanowiska.
3. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli nie zgłoszono uwag w wyznaczonym terminie. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione, projekt wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
§  6.
1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub z inicjatywy pozostałych członków Zespołu, może tworzyć, spośród członków Zespołu, grupy robocze.
2. Przewodniczący Zespołu, w porozumieniu z członkami Zespołu, określa skład i zakres zadań grup roboczych.
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza przewodniczących grup roboczych.
4. W pracach grup roboczych mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  7.
1. Przewodniczący Zespołu może zlecać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, opracowanie ekspertyz ważnych dla realizacji zadań Zespołu.
2. Koszty opracowania ekspertyz, o których mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra, którego przedstawiciel zgłosił wniosek, o którym mowa w ust. 1. W przypadku zlecenia opracowania ekspertyzy z własnej inicjatywy przez przewodniczącego Zespołu, koszty opracowania tej ekspertyzy są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  8. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnienie mu niezbędnych informacji i dokumentów.
§  9. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów corocznie w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku ubiegłym.
§  10. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§  11. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  12. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji.
§  13. Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.