§ 9. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 9. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  9. 
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.