§ 8. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 8. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  8. 
1. 
Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz może zarządzić podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
2. 
Kierując projekt uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym, przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz wyznacza termin do zajęcia stanowiska nie krótszy niż 5 dni roboczych. Termin ten może ulec skróceniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. 
Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
4. 
Na najbliższym posiedzeniu Zespołu sekretarz informuje osoby uczestniczące w pracach Zespołu o przyjęciu przez Zespół projektu uchwały w trybie obiegowym.