§ 7. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 7. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  7. 
1. 
Sekretarz opracowuje projekt porządku obrad Zespołu oraz wprowadza w nim zmiany.
2. 
Porządek obrad Zespołu sekretarz doręcza osobom uczestniczącym w pracach Zespołu nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia Zespołu.
3. 
Porządek obrad Zespołu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Zespołu.