§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisują przewodniczący oraz sekretarz.