§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  5. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. 
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3)
ustalanie terminów i porządku kolejnych posiedzeń Zespołu.