§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  4. 
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu:
1)
tworzyć zespoły i grupy robocze;
2)
korzystać z pomocy doradców i ekspertów.
2. 
W skład zespołów i grup roboczych wchodzą wyznaczeni przez:
1)
przewodniczącego członkowie Zespołu lub osoby niebędące członkami Zespołu;
2)
członków Zespołu pracownicy ich urzędów właściwi ze względu na rodzaj zadania, które będzie realizował zespół lub grupa robocza.
3. 
Pracami zespołu lub grupy roboczej kieruje osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
4. 
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów reprezentujących Centralny Ośrodek Informatyki lub przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.