Monitor Polski

M.P.2016.1144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r., zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Do zakresu działania Zespołu należy:
1) koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.;
2) opiniowanie planu działań zmierzających do przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.;
3) koordynacja współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa w zakresie przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.;
4) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z organami państw, które w latach ubiegłych były organizatorami posiedzeń Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego;
5) monitorowanie postępu przygotowań oraz dokonywanie okresowej oceny stanu przygotowań 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych;
3) pozostali członkowie:
a) w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Środowiska,
Ministra Sportu i Turystyki,
b) Komendant Główny Policji,
c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
d) Komendant Główny Straży Granicznej,
e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
f) Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
g) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
h) Wojewoda Małopolski;
4) sekretarz Zespołu - pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczony przez przewodniczącego.
2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. W pracach Zespołu na zaproszenie przewodniczącego może brać udział Prezydent Miasta Krakowa, który w przypadku rozpatrywania przez Zespół spraw wchodzących w zakres jego zadań dysponuje prawem głosu.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, również inne osoby niż osoba wymieniona w ust. 3, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
§  4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.
§  5.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo, z jego upoważnienia, zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie przewodniczącego, chyba że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczyła posiedzeniu, oraz sekretarz Zespołu.
§  6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos zastępcy przewodniczącego.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
§  7.
1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Koszty delegacji członków Zespołu ponoszą właściwe podmioty delegujące.
§  8. Przewodniczący co kwartał przedkłada Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie i informację, dotyczące działania Zespołu.
§  9. Obsługę administracyjno-biurową i techniczną Zespołu zapewnia urząd obsługujący przewodniczącego.
§  10.
1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r. przewodniczący przedkłada Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe.
2. Zespół zakończy pracę po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.