Międzyresortowy Zespół do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.

Monitor Polski

M.P.2015.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań administracji rządowej oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i stroną samorządową w celu zapewnienia skutecznej realizacji programów przesiedleń i relokacji uchodźców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie:
1)
opracowania planu przyjęcia uchodźców w ramach przesiedleń i relokacji;
2)
opracowania procedur bezpieczeństwa w procesie przyjmowania i pobytu uchodźców;
3)
przygotowania koncepcji działań integracyjnych wobec wyżej wymienionej grupy osób;
4)
przygotowania zasad finansowania programów przesiedleń i relokacji uchodźców, z uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia stosownych środków w budżecie państwa i pozyskania środków z unijnych źródeł finansowania.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
2)
zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialny za sprawy integracji cudzoziemców;
3)
pozostali członkowie:
a)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez:
Ministra Administracji i Cyfryzacji,
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Finansów,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b)
Szef albo Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
c)
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
d)
Komendant Główny albo Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
4)
sekretarz - pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyznaczony przez przewodniczącego.
2.
Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, zaprasza się po jednym przedstawicielu:
1)
strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2)
Caritas Polska;
3)
Fundacji Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert;
4)
Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej;
5)
Polskiego Czerwonego Krzyża.
3.
Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka albo osoby na prawach członka, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu na prawach członka lub z głosem doradczym osoby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, w szczególności przedstawicieli:
1)
organizacji pozarządowych, których działalność statutowa związana jest z pomocą uchodźcom lub ochroną praw człowieka;
2)
kościołów i związków wyznaniowych, których stosunki z Rzecząpospolitą Polską zostały określone w odrębnych ustawach;
3)
klubów i kół parlamentarnych.
4.
Członkowie Zespołu, z wyłączeniem przewodniczącego i jego zastępcy, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
1.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli i osób na prawach członka Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
1.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu lub osoby na prawach członka Zespołu może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób na prawach członka Zespołu, a także z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3.
Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
1.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.
2.
Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie 60 dni po zakończeniu prac Zespołu.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:
1)
dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2)
określenie liczby i terminów posiedzeń Zespołu;
3)
informacje w przedmiocie realizacji zadań Zespołu;
4)
wnioski i rekomendacje płynące z prac Zespołu;
5)
informacje dotyczące celowości dalszego działania Zespołu;
6)
inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.