§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz... - M.P.2018.205 - OpenLEX

§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.
§  6. 
1. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin Zespołu, uchwalony na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
2. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.