§ 3. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz... - M.P.2018.205 - OpenLEX

§ 3. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.
§  3. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
członkowie:
a)
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
b)
dwóch przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c)
przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
d)
przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
e)
przedstawiciel Ministra - Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych,
f)
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Adam Lipiński,
g)
Komendant Główny Policji albo jego zastępca,
h)
Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,
i)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,
j)
przedstawiciel Prokuratora Krajowego;
3)
sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach porządku publicznego.