Monitor Polski

M.P.2017.1019

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 171
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu 1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  2  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1.  3  Przez projekt "Baltic Pipe" rozumie się:
1) budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym również odcinka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) budowę gazociągów łączących międzysystemowy gazociąg stanowiący połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii z węzłem i tłocznią Goleniów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego;
3) budowę gazociągów Szczecin - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego;
4) budowę tłoczni i węzłów gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn o przepustowości nie mniejszej niż 50 000 m3/h wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
2.  4  Przez projekt rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu rozumie się:
1) zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu LNG w Świnoujściu;
2) budowę 3 zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami;
3) budowę 2 stanowiska statkowego oraz infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków;
4) rozbudowę lądowego systemu przeładunkowego LNG (infrastruktura przeładunkowa LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO).
§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy wsparcie organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych w podejmowaniu przez nie działań dotyczących projektu "Baltic Pipe" koniecznych do jego ukończenia do dnia 1 października 2022 r., w szczególności przez:
1) koordynowanie i monitorowanie:
a) realizacji procesu wydawania rozstrzygnięć administracyjnych, w szczególności w celu zapewnienia szybkiego i pełnego przepływu niezbędnych informacji oraz ustalenia jednolitych praktyk rozpatrywania spraw przez organy mające różną właściwość miejscową,
b) procesu zawierania z organami administracji rządowej oraz jednostkami organizacyjnymi im podległymi lub przez nie nadzorowanymi umów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji projektu "Baltic Pipe" oraz ich wykonywania,
c) tych podmiotów w zakresie współpracy z organami samorządu terytorialnego,
d) opracowywania stanowisk tych podmiotów,
e) współpracy tych podmiotów z organami innych państw w procesie decyzyjnym dotyczącym projektu "Baltic Pipe";
2) sugerowanie działań wymagających wsparcia dyplomatycznego.
2.  W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności projektu "Baltic Pipe" do zadań Zespołu należy również wsparcie podmiotów, o których mowa w ust. 1, w podejmowaniu przez nie działań dotyczących pozostałych inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
3.  5  Do zadań Zespołu należy również zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu
§  4. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) minister właściwy do spraw energii albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
b) minister właściwy do spraw środowiska albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
c) minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
d) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
e) minister właściwy do spraw zagranicznych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
f) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
fa) 6  minister właściwy do spraw transportu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
fb) 7  Minister Obrony Narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
fc) 8  minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
fd) 9  minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
g) Minister - Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński - Koordynator Służb Specjalnych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,
h) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
i) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,
j) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
k) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
l) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
m) wojewoda zachodniopomorski,
n) wojewoda wielkopolski,
o) wojewoda lubuski,
p) wojewoda kujawsko-pomorski,
q) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
r) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
s) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,
t) 10  Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
3) 11  sekretarz - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu pracownik Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
2.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  5. 
1.  W przypadku gdy cel posiedzenia Zespołu nie wymaga obecności wszystkich członków Zespołu, Przewodniczący Zespołu kieruje zaproszenie do wszystkich członków Zespołu, wskazując jednocześnie członków Zespołu, których właściwości dotyczy porządek posiedzenia.
2.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności:
1) przedstawicieli organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego;
2) przedstawicieli placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych;
3) 12  przedstawicieli inwestora, wykonawców lub podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu "Baltic Pipe", inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2, a także projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu;
4) ekspertów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie zadań Zespołu.
§  6. 
1.  Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, z wyłączeniem zadania, o którym mowa w § 7 ust. 2.
3.  Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Zespół może realizować swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują osoba przewodnicząca obradom oraz sekretarz.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
2.  W przypadku braku uzgodnienia stanowisk członkowie Zespołu podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu określa skład grupy roboczej, jej zadania oraz wyznacza jej przewodniczącego i sekretarza.
3.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów.
4.  Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  9.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  10.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  11. 
1.  13  Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
2.  14  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  12.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.
§  13.  Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów pierwsze sprawozdanie z działalności Zespołu za okres od dnia powołania Zespołu do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2018 do dnia 15 marca 2019 r.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
3 § 2 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
4 § 2 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
5 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. fa dodana przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. fb dodana przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
8 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. fc dodana przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
9 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. fd dodana przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
10 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. t zmieniona przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
11 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
12 § 5 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
13 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.
14 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 224 z dnia 30 listopada 2018 r. (M.P.2018.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2018 r.