Monitor Polski

M.P.2019.768 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przegląd oraz analiza obowiązujących Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z innymi państwami, pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz z interesami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej i polskich inwestorów;
2) zidentyfikowanie państw, z którymi uzasadnione jest zawarcie przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;
3) wypracowanie modelowych postanowień, które powinny być zawarte w umowach, o których mowa w pkt 2;
4) przegląd oraz analiza zasad ochrony inwestycji i mechanizmu rozwiązywania sporów w tym obszarze w projektowanych umowach unijnych;
5) analiza kwestii związanych z rozwiązywaniem przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
6) analiza dotycząca sporów wszczętych przez inwestorów przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, pozostających w kompetencji członków Zespołu;
7) opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w sprawach określonych w pkt 1-6.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Przedsiębiorczości i Technologii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;
2) wiceprzewodniczący - Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3) pozostali członkowie:
a) Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,
b) Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,
c) Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
e) Minister Infrastruktury albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
f) Minister Inwestycji i Rozwoju albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
g) Minister Obrony Narodowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
h) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
i) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
j) Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
k) Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
l) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) sekretarz - pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
4.  W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, bez prawa głosu, pracownicy urzędów obsługujących członków Zespołu.
§  4. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Zespołu. W przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w pkt 1, przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego obradom Zespołu przewodniczy wiceprzewodniczący.
3.  Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.
4.  Przewodniczący może zlecać, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członków Zespołu, opracowanie ekspertyz istotnych dla realizacji zadań Zespołu.
5.  Koszty opracowania ekspertyz, o których mowa w ust. 4, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji organu, którego przedstawiciel zgłosił wniosek o opracowanie ekspertyzy.
6.  Przewodniczący może, między posiedzeniami Zespołu, zasięgać opinii członków Zespołu w sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia w ramach realizacji zadań określonych w § 2.
§  5. 
1.  W ramach Zespołu przewodniczący tworzy, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zespoły zadaniowe w celu realizacji określonych zadań.
2.  Zespół zadaniowy może być w szczególności utworzony w celu przedstawienia opinii na etapie przedarbitrażowego (polubownego) rozstrzygania sporu inwestor - państwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.  Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu w miarę potrzeby.
2.  Protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z działalności Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz. Końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.
§  8.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań.
§  9.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§  10. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.
3.  Udział w pracach Zespołu oraz zespołów zadaniowych jest nieodpłatny.
§  11.  Zespół tworzy się na okres realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  12. 
1.  Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.
§  13. 
1.  Sprawozdania, o których mowa w § 12, powinny zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do nałożonych zadań;
3) wnioski płynące z prac Zespołu;
4) informacje o zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;
5) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6) informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
7) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
2.  Do sprawozdań, o których mowa w § 12, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.