Monitor Polski

M.P.2016.455

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie projektu polityki surowcowej państwa;
2) zapewnienie instrumentów realizacji polityki surowcowej państwa.
2. Zadania określone w ust. 1 Zespół realizuje w szczególności przez:
1) dokonanie przeglądu zagadnień związanych z kształtowaniem polityki surowcowej państwa, w tym oceny własnego potencjału zasobów, możliwości pozyskiwania dostępu do surowców, bezpieczeństwa surowcowego, ochrony zasobów geologicznych, nielegalnej eksploatacji oraz przemytu surowców i minerałów;
2) dokonanie przeglądu kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie spraw związanych z utworzeniem i efektywnym prowadzeniem polityki surowcowej państwa;
3) dokonanie oceny istniejących rozwiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie spraw związanych z utworzeniem polityki surowcowej państwa;
4) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zadań krótko-, średnio- i długoterminowych i określeniem instytucji odpowiedzialnych za implementację poszczególnych zadań oraz koordynowanie wykonania tych zadań;
5) zapewnienie spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych z polityką surowcową państwa;
6) wypracowanie nowych propozycji rozwiązań prawnych oraz koordynowanie przygotowania projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych w zakresie spraw związanych z utworzeniem polityki surowcowej państwa;
7) opracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych związanych z tworzeniem i realizacją polityki surowcowej państwa, w tym minimalizujących ryzyko inwestycyjne oraz kształtujących system rekompensat w procesie udzielania koncesji geologicznych;
8) inicjowanie działań dążących do aktywizacji prac w Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, w zakresie pozyskiwania zasobów geologicznych z dna morskiego;
9) inicjowanie współpracy dwu- i wielostronnej w zakresie polityki surowcowej państwa;
10) proponowanie kierunków i metod współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz państwową służbą geologiczną.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa;
2) zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Energii;
3) pozostali członkowie, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
a) ministrów, po jednym z każdego ministerstwa,
b) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym osoby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu.
2. Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący, zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
3. Przewodniczący może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5. W ramach Zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze do realizacji zadań określonych w § 2.
§  6.
1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów lub sporów proceduralnych decyduje głos przewodniczącego.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§  7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w § 2, są zobowiązane do współdziałania oraz do udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań.
§  8.
1. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni członkowie Zespołu inicjujący określone działanie.
2. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  9. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Środowiska.
§  10.
1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 2.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania roczne z realizacji prac Zespołu, do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.