§ 9. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 9. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  9. 
1. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zespołu.
2. 
Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.