§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  4. 
1. 
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4)
ustalanie terminów, miejsc i programów posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 6 ust. 2.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.